Skip to main content
فهرست مقالات

سوره های قرآن در آثار شاعران

(2 صفحه - از 34 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : شعر، سید حسن شهرستانی، شعر سید حسن شهرستانی، نوح، سوره‌های قرآن در آثار، نام سوره‌های قرآن کریم، حجر، طلاق، قاف، ممتحن گردند یاران

خلاصه ماشینی:

"ممتحن‌ گردند یاران‌ صف‌ به‌ صف‌ سیدحسن‌ شهرستانی‌ حمد حق‌ آغاز هر دفتر بود این‌ سپاس‌ از هر سخن‌ برتر بود چون‌ بقر1 بر آل‌ عمران‌ برده‌ شد از نسائش‌ مائده‌ گسترده‌ شد مائده‌ می‌گسترد انعام‌ راتا به‌ اعراف‌ آورد انفال‌ه توبة‌ یونس‌ به‌ درگاه‌ ودود یوسف‌ و رعد آورد از بعد هود یاد ابراهیم‌ اندر حجر نحل ‌سیر اسرا بهر پاکان‌ کرد سهل‌ کهف‌ مریم‌ را صدف‌ بر گوهر است ‌همچو طه‌ کانبیا را افسر است‌ حج‌ برای‌ مؤمنان‌2 نور آفرین‌ همچو فرقان‌ کاشف‌ اسرار دین‌ شاعران‌3 چون‌ نمل‌ را دریافتند داستان‌ها زین‌ قصص‌ پرداختند عنکبوت‌ روم‌ بر لقمان‌ نما سجدة‌ احزاب‌ بر نزد سب فاطر و یس‌ و صافات‌ است‌ او صاد و زمر4، مؤمن‌ اسرار هو فصلت‌، شوری‌'''' کند در هر زمان‌ زخرف‌ والا پدید آرد دخان‌ از دخانش‌ جاثیه‌ مبهوت‌ بود تا بر احقافش‌، محمد(ص‌) رو نمود بر محمد (ص‌) فتح‌ آمد حجرات‌5 قاف‌، طور آورد بعد از زاریات‌ نجم‌ اگر بر ماه‌6 رحمان‌ شد پدید واقعه‌ آن‌ روز در پیچد حدید از جدال‌7 حشر سوی‌ آن‌ هدف‌ ممتحن‌8 گردند یاران‌ صف‌ به‌ صف‌ صف‌ جمعه‌ بشکند سد نفاق‌9 نیست‌ محصول‌ تغابن‌ جز طلاق‌ در پناه‌ حرمت‌10 ملک قلم‌ حاقه‌11 از معراج‌12 و نوح‌ آمد زیم‌ نوح‌ طوفان‌ کرد و جن‌ پرده‌ کشید تا که‌ مزمل‌ دثار13 از هم‌ درید از قیامت‌ بهر انسان‌ مرسلات ‌چون‌ نبأ آرند سوی‌ نازعات‌ نازعات‌ غرقه‌ اندر این‌ جهان ‌با عبس‌ گیرند از کفار، جان‌ از غم‌ تکویر و بیم‌ انفطار داغ‌ حسرت‌ بر مطفف‌14 آشکار ز انشقاق‌ آن‌ بروج‌ و طارقش ‌رب اعلی‌'''' غاشیه‌ آرد، بچش‌!"

صفحه:
از 34 تا 35