Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه جوسازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه شهر اهواز

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 29 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 7 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی ،رضایت شغلی معلمان ،رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی ،جو سازمانی ،معلمان تربیت‌بدنی ،رضایت شغلی در معلمان ،شغلی ،رضایت شغلی معلمان زن ،شهر اهواز ،معلمان تربیت‌بدنی زن ،جو سازمانی حاکم ،پایان نامهء کارشناسی‌ارشد ،مدرسه‌های متوسطهء شهر اهواز ،آموزش و پرورش ،متوسطه شهر اهواز ،فرهنگ سازمانی ،بررسی رابطهء جو سازمانی ،رضایت شغلی دبیران ،پرورش شهر اهواز ،تربیت‌بدنی آموزش و پرورش کشور ،بررسی رابطهء فرهنگ سازمانی ،اهواز ،متوسطهء شهر اهواز ،ابعاد رضایت شغلی ،میزان رضایت شغلی معلمان ،جو سازمانی مدرسه ،تربیت‌بدنی زن و مرد ،معلمان زن ،ابعاد جو سازمانی ،رابطهء جو سازمانی

هدف این تحقیق، بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه شهر اهواز است. این تحقیق به روش توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی است. پرسشنامه های جو سازمانی (OC) و رضایت شغلی (JDI) ابزارهای تحقیق را تشکیل دادند. پایایی و روایی پرسشنامه ها، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تایید گروهی از مختصصان به دست آمد 0.88)، (?=0.68. جامعه آماری شامل تمام معلمان تربیت بدنی زن و مرد شهر اهواز است (127=N) که همه آنها به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت کردند. رابطه ابعاد جو سازمانی (هدف، نقش، پاداش، رویه ها و ارتباطات) با ابعاد رضایت شغلی (کار، سرپرستی، همکار، ارتقا و مزایا) مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، رابطه برخی از ویژگیهای فردی (جنسیت، تاهل، وضعیت استخدامی و سابقه خدمت) با رضایت شغلی نیز بررسی شد. آزمون فرضیه های تحقیق در سطح P<0.05 نشان داد که بین جو سازمانی حاکم بر مدرسه ها و میزان رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین رضایت شغلی و متغیرهای جنس و وضعیت استخدامی رابطه معناداری مشاهده شد، ولی رابطه بین تأهل و سابقه خدمت با رضایت شغلی معنادار نبود. همچنین نتایج حاکی از آن هستند که بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز از نظر جو سازمانی و بین رضایت شغلی معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.همبستگی چندگانه بین عاملهای جو سازمانی و رضایت شغلی نشان داد، سه عامل جو سازمانی (هدف، نقش و پاداش) و دو عامل رضایت شغلی (کار، مدیریت) بهترین پیش بینی کننده رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی است. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان دادند که بین جو سازمانی حاکم بر مدرسه های متوسطه شهر اهواز و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.