Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه جوسازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه شهر اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 7 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی، رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی رابطه، رضایت شغلی در معلمان تربیت‌بدنی، شهر اهواز، رضایت شغلی، معلمان، رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی زن، جو سازمانی، رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی مرد، میزان رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی

هدف این تحقیق، بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه شهر اهواز است. این تحقیق به روش توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی است. پرسشنامه های جو سازمانی (OC) و رضایت شغلی (JDI) ابزارهای تحقیق را تشکیل دادند. پایایی و روایی پرسشنامه ها، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تایید گروهی از مختصصان به دست آمد 0.88)، (?=0.68. جامعه آماری شامل تمام معلمان تربیت بدنی زن و مرد شهر اهواز است (127=N) که همه آنها به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت کردند. رابطه ابعاد جو سازمانی (هدف، نقش، پاداش، رویه ها و ارتباطات) با ابعاد رضایت شغلی (کار، سرپرستی، همکار، ارتقا و مزایا) مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، رابطه برخی از ویژگیهای فردی (جنسیت، تاهل، وضعیت استخدامی و سابقه خدمت) با رضایت شغلی نیز بررسی شد. آزمون فرضیه های تحقیق در سطح P<0.05 نشان داد که بین جو سازمانی حاکم بر مدرسه ها و میزان رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین رضایت شغلی و متغیرهای جنس و وضعیت استخدامی رابطه معناداری مشاهده شد، ولی رابطه بین تأهل و سابقه خدمت با رضایت شغلی معنادار نبود. همچنین نتایج حاکی از آن هستند که بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز از نظر جو سازمانی و بین رضایت شغلی معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.همبستگی چندگانه بین عاملهای جو سازمانی و رضایت شغلی نشان داد، سه عامل جو سازمانی (هدف، نقش و پاداش) و دو عامل رضایت شغلی (کار، مدیریت) بهترین پیش بینی کننده رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی است. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان دادند که بین جو سازمانی حاکم بر مدرسه های متوسطه شهر اهواز و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"رحیمی و سرمدی(1381)به بررسی رابطهء فرهنگ سازمانی‌ مدرسه‌ها و انگیزش به کار،از دیدگاه معلمان ورزش‌ (زن)شهر شیراز پرداختند و نتیجه گرفتند که بین‌ مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و انگیزش به کار معلمان‌ ورزش ارتباط معناداری وجود دارد. صادقی و فتحی‌ (1381)به بررسی رابطهء جو سازمانی و رضایت شغلی‌ معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان پرداختند و نتیجه گرفتند که بین جو سازمانی حاکم بر مدرسه‌ها با میزان رضایت شغلی معلمان،رابطهء معناداری وجود دارد(10). نتایج ضریب بین جو سازمانی حاکم بر مدرسه‌های پسرانه و میزان رضایت‌ شغلی معلمان تربیت بدنی مرد *بر اساس اطلاعات جدول 2،ضریب‌ همبستگی بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان‌ تربیت بدنی مرد با مقدار 534/0 در سطح‌ 001/0&gt; P معنادار است که نشان می‌دهد،با افزایش‌ جو سازمانی مناسب،رضایت شغلی معلمان مرد به طور معناداری افزایش می‌یابد. بحث و نتیجه‌گیری با توجه به اطلاعات به دست آمده از تحقیق بین‌ جو سازمانی حاکم بر مدرسه‌های متوسطهء دخترانه و پسرانه و میزان رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی زن‌ و مرد رابطهء معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که بین متغیر جنس و وضعیت استخدامی با رضایت شغلی رابطهء معناداری وجود دارد. نتایج نشان می‌دهند که بین رضایت شغلی‌ معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد که‌ رضایت شغلی معلمان زن بیشتر از مردان است. در مجموع،یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که‌ بین جو سازمانی حاکم بر مدرسه‌های متوسطهء شهر اهواز و رضایت شغلی معلمان رابطهء معناداری وجود دارد؛بدان معنا که جو مطلوب سازمانی همواره‌ موجب افزایش رضایت شغلی در معلمان می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.