Skip to main content
فهرست مقالات

بعثت نبی، برانگیزاننده گوهر عقل در وجود آدمی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آدم ،نطق ،اعلم ،راه حکمت‌بر فرزندان آدم ،نور ،انسان ،خداوند ،انباء ،اخبار ،خداوند چشمه‌های حکمت‌بر دل ،حق ،اذ قال ربک ،علم ،احسن ان ربک اعلم ،تباهی ،دواب ،سبیل ،فرزندان آدم ،حق حکیم به‌مقتضای ،تسویلات ابلیس ،گوهر عقل در وجود ،نطق و انباء ،پیشگاه نور زمین و آسمانها ،دواب دواب ،انسانها بدانهاست و تباهی ،ربک للملائکة انی ،ذاتی ،به‌مقتضای حکمت ،انباء فرشتگان به اسماء الهی ،آدمیان به نفخه الهی

خلاصه ماشینی:

"و درباره این همه نعمت که مصدر و خاستگاه دانش آدمی است‌حق - جل و علا- از انسان سؤال فرماید و از این قوا بر انسان شاهد آورد و احتجاج کند که چه و چگونه شنفتی و دیدی و دلبندی‌ات از آنچه شنیدی و دیده فکندی و یا آنچه گفتی و پدیدار ساختی و اعتقاد دیگران بر آن استوار آمد چگونه بود؛ به راستی و درستی بود یا به کژی و تباهی؟ سمع و بصر و نطق - و به قاعده تضایف اسماع و ابصار و انباء- عناصری هستند که قوام انسان و انسانها بدانهاست و تباهی آنها انسان و انسانها را تباه کند و اینها که توانند مجاری علم و یقین و زیبایی و حقیقت‌باشند توانند که محل تسویلات ابلیس گردند بدان پایه که بر آن نفس ملکوتی قفل‌ها زده شود و انسان ره جهالت و شهوت و غفلت پیش گیرد و بر زشتیها و بدیها گوش و دیده دارد و بر باطل دل سپارد و فساد و سفاح در زمین پدید آورد و ناروایی‌ها و نامردمی‌ها در عالم بپراکند و جنود ابلیس را حمایت دهد."

صفحه:
از 2 تا 3