Skip to main content
فهرست مقالات

بزرگ ترین دایرة المعارف قرآنی جهانی توسط محققان ایرانی تدوین می شود

مصاحبه شونده: ؛

مصاحبه کننده: ؛

گزارشگر: ؛

مرداد 1381 - شماره 120 (3 صفحه - از 5 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،معارف قرآن ،قرآنی ،فرهنگ و معارف قرآن ،مرکز فرهنگ و معارف ،فهرست موضوعی ،هاشمی ،آقای هاشمی ،فرهنگ و معارف ،فرهنگ قرآن ،تفسیر راهنما ،هاشمی رفسنجانی ،مرکز فرهنگ ،گروه تفسیر ،رایانه‌ای ،موضوعی قرآن ،عمده ،کارهای عمده ،تهیه می‌کنیم ،دوره تفسیر ،قرار می‌دادند ،مورد استفاده ،قرار می‌دهید ،قرار می‌گرفت

صفحه:
از 5 تا 7