Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم

نویسنده:

علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 101 تا 126)

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت‌معلم ،عزت‌نفس ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،علوم انسانی مراکز تربیت‌معلم ،دانشجویان علوم پایه و علوم ،پسر مراکز تربیت‌معلم تفاوت ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر ،دختر و پسر مراکز تربیت‌معلم ،علوم پایه و علوم انسانی ،پسر مراکز تربیت‌معلم تفاوت معنی‌داری ،مراکز تربیت‌معلم ،نمره پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،نمره عزت‌نفس دانشجویان بالاتر ،میان عزت‌نفس دانشجویان دختر ،علوم انسانی مراکز تربیت ،دانشجویان مراکز تربیت‌معلم رابطه معناداری ،پسر مراکز تربیت‌معلم تفاوت معناداری ،دانشجویان مراکز تربیت‌معلم رابطه مثبت ،دانشجویان دختر و پسر ،بررسی رابطه عزت‌نفس با پیشرفت ،دانشجویان دختر از دانشجویان پسر ،میانگین نمره عزت‌نفس دانشجویان دختر ،میزان عزت‌نفس دانشجویان مراکز تربیت‌معلم ،دختر و پسر مراکز تربیت ،دانشجویان مراکز تربیت‌معلم همبستگی مثبت ،همبستگی ،مقایسه عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی ،نمره پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم ،میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

انجام شده است.افراد مورد مطالعه 329 دختر و 168 پسر از رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم‌اند که با روشهای نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌ شده‌اند.جمع‌آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اطلاعات فردی و تحصیلی‌ و فرم کوتاه عزت نفس کوپر اسمیت که شامل 35 سئوال است صورت گرفت. نتایج به دست آمده،نشان می‌دهد که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی‌ دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه معناداری وجود دارد.بدین معنا که حداقل‌ با 99 درصد اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین نمره عزت نفس و نمره‌ پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم یک رابطه واقعی و معتبر وجود دارد.هرچه نمره عزت نفس دانشجویان بالاتر است انتظار می‌رود که پیشرفت‌ تحصیلی آنان نیز بیشتر باشد. میان عزت نفس دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت معلم تفاوت‌ معناداری مشاهده نشد؛در حالی که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت معلم تفاوت،معنی‌دار است،بدین معنی که پیشرفت‌ تحصیلی دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتر است.همچنین بین عزت‌ نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی تفاوت معنی‌ داری مشاهده نشد.مقاله حاضر پژوهشی است که به بررسی و مقایسه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم‌ پرداخته است.برای انجام این تحقیق با توجه به فرضیه‌ها و سئوالات مطرح‌ شده،از روش پیمایشی و همبستگی استفاده شده است.از روشهای آماری

خلاصه ماشینی:

"بدین معنا که حداقل‌ با 99 درصد اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین نمره عزت نفس و نمره‌ پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم یک رابطه واقعی و معتبر وجود دارد. سوال این است که آیا بین‌ عزت نفس دانشجویان و پیشرفت تحصیلی دخالت دارد؟آیا کاهش میزان عزت نفس‌ دانشجویان،باعث احساس ضعف و ناتوانی در آنان می‌شود و به عکس با افزایش میزان عزت نفس و احساس ارزشمندی در دانشجویان تغییرات مثبتی در پیشرفت تحصیلی آنان به وجود می‌آید و برای کسب موفقیت تلاش بیشتری‌ خواهند کرد؟ در این پژوهش سعی شده به بررسی و مقایسه رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم پرداخته شود و ضمنا دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی و همچنین دانشجویان دختر و پسر مورد مقایسه قرار گیرند. جدول 1:نتیجه ضریب همبستگی عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) چون ضریب همبستگی محاسبه شده از مقدار معیار جدول در سطح‌ اطمینان 99% بزرگتر است،همبستگی معنی‌دار است:یعنی حداقل با 99 درصد اطمینان می‌توان قضاوت کرد که بین نمره عزت نفس و نمره پیشرفت تحصیلی‌ دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه مثبت وجود دارد. جدول(2)آزمون‌ T مستقل برای مقایسه متغیرهای پژوهش‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث فرضیه اول تحقیق نشان می‌دهد که میان نمره عزت نفس و پیشرفت‌ تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح‌ 99 درصد اطمینان وجود دارد و نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش، حاضر ضمن تائید و همسو بودن برخی از پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران دیگر(مثل پور شافعی،0731؛شکر کن و نیسی،3731؛ کوپرر اسمیت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.