Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی و تعیین ساختار عاملی فرم فارسی مقیاس نگرش سنج کامپیوتر "CAS" و رابطه نگرش کامپیوتری با ویژگی های فردی در بین دانشجویان دانشگاههای تهران

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 40 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 111 تا 126)

کلیدواژه ها : مقیاس نگرش سنج کامپیوتر CAS ،نگرش کامپیوتری ،اعتباریابی و ویژگی‌های فردی (جنسیت ،دانشگاه محل تحصیل)

کلید واژه های ماشینی : نگرش نسبت به کامپیوتر ،فارسی مقیاس نگرش سنج کامپیوتر ،فرم فارسی مقیاس نگرش ،ساختار عاملی فرم فارسی مقیاس ،مقیاس نگرش سنج کامپیوتر ،نسبت به کامپیوتر ،فرم فارسی مقیاس ،فارسی مقیاس نگرش ،کار با کامپیوتر ،مقیاس نگرش ،CAS ،خرده مقیاس اضطراب ،خرده مقیاس ،ضرایب پایایی آلفا ،نمره کل مقیاس ،تعیین ساختار عاملی فرم فارسی ،نسبت به کامپیوتر رابطه ،نمره کل ،Attitude ،فرم فارسی ،فارسی مقیاس ،دانشگاه محل تحصیل دانشجویان ،استفاده از کامپیوتر ،دانشجویان دانشگاههای تهران ،Computer Attitude ،دانشگاه محل تحصیل ،مقیاس اضطراب ،نگرش نسبت ،نگرشهای کامپیوتری ،فارسی مقیاس CAS

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه یک مقیاس اندازه‌گیری نگرش نسبت به کامپیوتر و هدف دیگر بررسی رابطه بین نگرش نسبت به کامپیوتر و جنسیت و دانشگاه محل تحصیل دانشجویان است. در این خصوص، از بین جامعه آماری که کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای آزاد و دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 83-82 بودند، تعداد 577 نفر (297پسر و 280 دختر) به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش ترجمه (فرم) فارسی مقیاس نگرش سنج کامپیوتر CAS بود. ضرایب پایایی آلفا برای سه خرده مقیاس اضطراب، اطمینان و علاقه‌مندی به کامپیوتر به ترتیب 83/0، 79/0 و 85/0 و برای نمره کل مقیاس 93/0 محاسبه شد. در تحلیل ساختار عاملی مقیاس اضطراب و تشویش دانشجویان در کار با کامپیوتر نمود پیدا کرد. بر اساس دو هدف اختصاصی پژوهش فرضیه هایی مبنی بر اینکه بین نگرش نسبت به کامپیوتر و جنسیت و همچنین، بین نگرش نسبت به کامپیوتر و دانشگاه محل تحصیل دانشجویان تفاوت وجود دارد، صورت‌بندی شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین جنسیت و نگرش نسبت به کامپیوتر رابطه معناداری وجود دارد (05/0 Pو 25/2=t) و نگرش دختران نسبت به پسران بهتر است. همچنین، بین دانشگاه محل تحصیل و نگرش نسبت به کامپیوتر نیز تفاوت معناداری به دست آمد (01/0P و 60/5=F).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.