Skip to main content
فهرست مقالات

شرح مختصر بیانیه های الجزایر

گزارشگر:

ISC (54 صفحه - از 9 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : بیانیه، بیانیهء حل و فصل دعاوی، آمریکا، دعاوی، دولت، ایران، بانک مرکزی الجزایر، دادگاههای، اتباع، صلاحیت

خلاصه ماشینی: "بند 6: «با پذیرش این بیانیه و بیانیهء حل و فصل دعاوی منضم به آن توسط ایران و ایالات متحده و بدنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش‌ حساب تضمینی بهره‌دار نزد بانک مرکزی که در بیانیهء اخیر و بند 7 زیر مشخص شده است و ترتیبات آن طی 30 روز از تاریخ این بیانیه‌ داده خواهد شد،ایالات متحده در ظرف شش‌ماه از آن تاریخ جهت‌ انتقال تمام سپرده‌ها و اوراق بهادار ایران نزد مؤسسات بانکی در آمریکا به اضافهء بهرهء متعلقه به بانک مرکزی عمل خواهد کرد که‌ بصورت حساب امانی نزد بانک مرکزی باقی خواهد ماند تا زمانی که انتقال یا برگشت آنها طبق بند 3 مذکور الزام‌آور گردد». بندهای 12 تا 16 بیانیهء کلی الجزایر راجع به این موضوع هستند که‌ در زیر نقل می‌شوند: بند 12: «بمحض صدور گواهی مذکور در بند 13توسط دولت الجزایر، ایالات متحده اموال و دارائیهای موجود در آمریکا را که تحت کنترل‌ وراث شاه سابق و یا هریک از بستگان نزدیک وی بوده است،و بعنوان خوانده از جانب ایران،بمنظور برگرداندن اموال و دارائیهای‌ متعلق به ایران در دادگاههای ایالات متحده بر علیه آنان طرح دعوی‌ می‌شود،مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد نمود. مطابق مندرجات قسمت دوم پاراگراف دوم بند 7 بیانیهء کلی، بند 2 مادهء 4 بیانیهء حل و فصل دعاوی،پاراگراف ماقبل آخر سند تعهدات و بند f موافقتنامهء فنی با بانک تسویهء هلند،داوری موضوع بیانیه‌های الجزایر وقتی خاتمه خواهد یافت که به تمام دعاوی رسیدگی شود؛احکام لازم‌ صادر گردد؛اجرای احکامی که محکوم به آنها باید از حساب تضمینی‌ تأدیه شود بعمل آمده باشد و رئیس دیوان داوری مراتب را گواهی و به‌ بانک مرکزی الجزایر اعلام نماید."

صفحه:
از 9 تا 62