Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 5 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : عقد، قراردادها، فقه، حقوق تعهدات و قراردادهای بین‌المللی، عقود، اسلام، حقوق، قراردادهای بین‌المللی، تعهد، قواعد عمومی قراردادها

خلاصه ماشینی:

"اگرچه در فقه تقسیم‌بندی متمایزی در زمینة قراردادهای بین‌المللی به چشم نمی‌خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو، و سابقة یک سلسله پیمانهای خاص در زمینة روابط مسلمانان با غیرمسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر، نشان دهندة آن است که نوعی تقسیم‌بندی بین فقها در زمینة این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است. این نوع عقود نامعین گرچه در فقه عنوان خاصی ندارد ولی مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و طرفین یا طرفهای عقد موظف‌اند به کلیة آثار و حقوق و مسئولیتهای ناشی از التزام به عقدی که انجام گرفته و نیز به همة شرایط و تعهدات خاصی که در متن عقد آورده‌اند ملتزم و متعهد گردند، زیرا در کلیه این موارد، اصل الزامی وفای به عهد و قاعدة لزوم در عقود و ناگسستنی بودن قراردادها حاکم است. ب‌ـ اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بین‌المللی اصل مشروعیت و صحت تمام قراردادهای عرفی و عقلایی، که مورد قبول بسیاری از محققان و فقهای بزرگ است، بالملازمه اصل آزادی قراردادهای بین‌المللی را در آن حد که با موازین شرع مخالف نباشد ایجاب می‌کند، تا آنجا که گفته شده است: «منحصر کردن عقود مشروع به همان عقود معهود در زمان معصومین(ع) هرگز قابل قبول نیست و آزاد بودن قراردادها در اسلام احتیاج به دلیل خاص هم ندارد، زیرا هر نوع معامله و قراردادی که جنبة عقلایی داشته باشد صحیح است مگر قراردادهایی که با دلیل خاص از این اصل عام خارج شده است و مقتضای ادله عامه در عقود هم جز این نیست»."

صفحه:
از 5 تا 30