Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر

مترجم: ؛

بهار و تابستان 1377 - شماره 22 علمی-ترویجی (10 صفحه - از 137 تا 146)

کلید واژه های ماشینی : میثاق اروپایی حفظ حق بشر ،اروپا ،محکمه اروپایی حق بشر ،میثاق ،حق ،دادگاه اروپایی حق بشر ،حکم ،حق بشر ،اروپایی ،میان کار برجسته شورا اروپا ،حفظ حق بشر ،شورا اروپا ،آزادی ،حق بشر و آزادی اساسی ،کمیسیون ،محکمه اروپایی ،دولت ،رکن حفظ حق بشر ،دعوا ،رم ،محکمه حمایت از حق بشر ،برتر ،کمیسیون حفظ حق بشر ،فلسفه ،ارزش ،کمیته وزیر ،اثر ابتکار شورا اروپا ،احترام ،پروتکل الحاقی ،ماده

محکمه اروپایی حقوق بشر یکی از ارکان حفظ حقوق بشر است که بر اثر ابتکار شورای اروپا به وجود آمده است در میان کارهای برجسته شورای اروپا هیچ یک به اندازه این محکمه حمایت از حقوق بشر را نشان نمی دهد زیرا شورای اروپا در ایجاد این محکمه و تصویب قواعد دادرسی و حتی اجرای احکام آن همکاری داشته است. میثاق اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در آن مورخ 4 نوامبر 1950 امضاء شده در رم، پروتکل الحاقی آن به تاریخ 20 مارس 1952 و پروتکل 22 ژانویه 1960 مجمع عمومی این شورا، تصمیمی استوار برای حفظ این حقوق است.

صفحه:
از 137 تا 146