Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دبیرستانهای تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 11 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : خلاقیت، خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی دانش‌آموزان، رابطه خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی، هوش، ویژگیهای شخصیتی، دانش‌آموزان، دختران، اندازه‌گیری سطح خلاقیت از آزمون، میان عاملهای شخصیتی برونگرایی، آزمون

این تحقیق به منظور بررسی رابطة سطح خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیتی دانش‌آموزان دبیرستانهای نظری و پیش‌دانشگاهی انجام گرفته‌ است. نمونه مورد مطالعه شامل 250 دانش‌آموز دختر و پسر بوده که به طور تصادفی از پایه‌های سوم دبیرستانهای نظری و مراکز آموزش پیش‌دانشگاهی تهران انتخاب شده‌اند. برای اندازه‌گیری سطح خلاقیت از آزمون تورنس (بخش کلامی) و برای اندازه‌گیری خصایص شخصیتی از آزمون استاندارد شده ایرانی پنج عامل بزرگ شخصیت[1] استفاده شده است. نتایج زیر پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها به دست آمده است: پسران از نظر خلاقیت بر دختران برتری دارند. گرایش به روان‌نژندی در میان دختران بیش از پسران است. میان عاملهای شخصیتی برونگرایی (E)، وجدان (C)، و انعطافپذیری (O) و خلاقیت رابطة مثبت وجود دارد. میان عامل شخصیتی توافق‌پذیری و گرایش به روان‌نژندی با خلاقیت رابطه معنادار مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش، گذشته از عوامل محیطی ـ تربیتی یا عوامل وراثتی مؤثر بر خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی، رابطه میان خلاقیت و عاملهای پنجگانة شخصیتی که به وسیلة آزمون NEOAC – R اندازه‌گیری شده، نمونة دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانهای نظری و پیش‌دانشگاهی تهران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. روش این تحقیق از نوع همبستگی است، زیرا متغیرهای مورد نظر یعنی ویژگیهای شخصیتی و میزان خلاقیت در مورد یک گروه نمونه اندازه‌گیری شده و رابطه میان آنها مورد بررسی قرار گرفته است. جدول شماره3 ـ تحلیل واریانس دوراهه (متغیر وابسته: N) سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات 000/0 617/20 929/1475 1 926/1475 جنسیت 685/0 379/0 162/27 2 324/54 خلاقیت 070/0 686/2 269/192 2 539/384 تعامل 588/71 236 688/16894 خطا 242 319/784440 جمع 097/0 = Rc 116/0 = R بررسی رابطه میان عامل A (دلپذیربودن) با خلاقیت و جنسیت دانش‌آموزان با استفاده از تحلیل واریانس دوراهه نشان داده است که گرایش به این عامل در دختران بیشتر از پسران است. جدول شماره5 ـ تحلیل واریانس دوراهه (متغیر وابسته: C) سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات 045/0 060/4 124/147 1 124/147 جنسیت 000/0 075/25 734/908 2 448/1817 خلاقیت 437/0 830/0 094/30 2 188/60 تعامل 240/36 236 729/8552 خطا 242 000/498813 جمع بحث و نتیجه‌گیری در این تحقیق نشان داده شده است که پسران از نظر خلاقیت نسبت به دختران برتری دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.