Skip to main content
فهرست مقالات

نرم افزار آموزشی ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (17 صفحه - از 32 تا 48)

کلیدواژه ها :

نرم‌افزار ،حل مسئله ،<P>سازنده‌گرایی ،فعالیتهای بیانگر ،نرم‌افزار ریاضی ابتدایی</P>

کلید واژه های ماشینی : سازنده‌گرایی، آموزش، نرم‌افزار، میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی، دانش‌آموزان، گروه گواه، آزمون، نرم‌افزار سازنده‌گرایی، تدریس، نرم‌افزار آموزش ریاضی ابتدایی

&lt;P&gt; این مقاله دربارة دیدگاه آموزش به کمک رایانه از دیدگاه سازنده‌گرایی است. هدف مقاله تولید نرم‌افزار آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه سازنده‌گرایی است و میزان اثربخشی نرم‌افزار را به شیوة نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه در دوره ابتدایی مورد بررسی قرار داده است.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; جامعة آماری تحقیق شامل دانش‌آموزان استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1384-1383 است. نمونه آماری شامل دو کلاس چهارم دخترانه از مدارس ابتدایی شهر ارومیه است. حجم نمونه برای گروه آزمایش برابر با 34 و برای گروه گواه برابر با 36 دانش‌آموز است. دانش‌آموزان در هر دو گروه همسان شده‌اند. در گروه آزمایش از آموزش نرم‌افزاری و در گروه گواه از آموزش معمول کلاسی استفاده شده است. از پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و از چک لیست مشاهده برای اندازه‌‌گیری میزان پیشرفت فرآیند تدریس استفاده شده است.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; نتایج تحلیل آزمون u نشان می‌دهد که میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و انجام دادن فعالیتهای گروهی (p&amp;lt;0/01 ، 265/3-z = ) و همچنین میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و میزان پاسخ دانش‌آموزان به سئوالات مراحل بالای حیطه شناختی (p&amp;lt;0/05 ، 518/2-z = ) تفاوت معنادار (در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه) وجود دارد.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; نتایج آزمون t مشخص کرد که آموزش از طریق نرم‌افزار سازنده‌گرایی باعث افزایش انگیزه (p&amp;lt;0/01، 318/3t = ) و مهارت حل و طرح مسئله (p&amp;lt;0/01، 124/2t =) در فراگیران نسبت به روش تدریس غیررایانه‌ای می‌شود. همچنین پس‌آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه نشان می‌دهد که مقدار t مشاهده شده (136/3) در گروه آزمایش بیشتر از مقدار بحرانی جدول (66/2) در سطح آلفای 1% است. بنابراین فرضیه صفر رد شده و به مفهوم تاثیر آموزشهای رایانه‌ای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، نسبت به آموزشهای معمول مدارس که از آموزشهای غیر رایانه‌ای استفاده می‌کنند، دارد.&lt;/P&gt;

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحلیل آزمون u نشان می‌دهد که میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و انجام دادن فعالیتهای گروهی (p&lt;0/01 ، 265/3-z = ) و همچنین میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و میزان پاسخ دانش‌آموزان به سئوالات مراحل بالای حیطه شناختی (p&lt;0/05 ، 518/2-z = ) تفاوت معنادار (در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه) وجود دارد. شکل2: صفحه اصلی تمرینات خط عمود بر هم در نرم‌افزار آموزش ریاضی نتایج و بحث بخش اول: خلاصة نتایج توصیفی پژوهش فرضیه یک به بررسی تاثیر نرم‌افزار سازنده‌گرایی بر افزایش فعالیتهای گروهی می‌پردازد و یافته‌ها نشان می‌دهند که گروه آزمایش در زمینة تشکیل گروه در کلاس بیشتر از گروه گواه فعالیت کرده است. Hakkarainen جدول 2- خلاصه نتایج فرضیه 2 777/1 کولموگروف - اسمیرونوف 125/0 معناداری (دو دامنه) 318/3 تی مستقل 004/0 معناداری (دو دامنه 19 درجه آزادی بر اساس نظرات پین، کربت و جان[1] (2004)، به کارگیری سئوالات شبیه ساز، تفاوت معناداری را در میزان انگیزش گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ایجاد کرده و با یافته‌های این پژوهش که آموزش رایانه‌ای سازنده‌گرایی سبب بالا بردن رغبت در فراگیران می‌شود، همسوست. Dale &amp; Trish جدول 5: خلاصه آزمون تی وابسته، پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروههای آزمایش و گواه در فرضیة شماره 5 گروههای تحقیق تی درجه آزادی معناداری ( دو دامنه) گروه آزمایش 36/22- 33 000/0 گروه گواه 117/15- 35 000/0 فرضیه 5: نرم‌افزار سازنده‌گرایی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان موثر است. داده‌های حاصل از آزمون عملی نشان می‌دهند که مدل، در یادگیری چگونگی استفاده و تلفیق فناوری و تربیت مربیان مستقل استفاده از رایانه و پیشرفت تحصیلی فراگیران موثر است و نتایج تحقیق فوق با یافته‌های این پژوهش که آموزش رایانه‌ای سازنده‌گرایی سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران می‌شود، همخوانی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.