Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 84-83

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 116 تا 128)

کلیدواژه ها :

وضعیت مذهبی ،هوش هیجانی ،دانش­آموزان پیش­دانشگاهی

کلید واژه های ماشینی : هوش هیجانی، هوش هیجانی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر، دختران، رابطة وضعیت مذهبی با هوش، دانش‌آموز دختر و پسر پیش‌دانشگاهی، بررسی رابطة وضعیت مذهبی، دانش‌آموزان، وضعیت مذهبی با هوش، پیش‌دانشگاهی، رابطه وضعیت مذهبی با هوش

در این پژوهش به بررسی رابطة وضعیت مذهبی با هوش هیجانی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر تهران می‌پردازیم. پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که مذهب و نیز آموزه‌های اخلاقی آن، سبب ‌سازگاری بیشتر و بهتر دانش‌آموزان می‌شود. همچنین، پژوهشها حاکی از آن است که هوش هیجانی با سلامت روانی، سازگاری و اخلاقیات نیز مرتبط است. این پژوهش نشان می­دهد که هوش هیجانی نیز با وضعیت مذهبی دارای رابطة همبستگی مثبت و معنی­دار است. نمونه پژوهش شامل 450 دانش‌آموز دختر و پسر پیش‌دانشگاهی از مناطق 4 و 11 و 18 آموزش و پرورش شهر تهران است که با روش نمونه‌گیری هدفدار انتخاب شده‌اند. روش پژوهش از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامة سنجش وضعیت مذهبی دانش‌آموزان جوان و پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ اون است که دربارة دانش‌آموزان اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و نتیجه نشان داده است که وضعیت مذهبی دانش‌آموزان با هوش هیجانی آنان رابطة مثبت معنادار دارد. بنابراین آموزش دادن مسائل مذهبی و اصول اخلاقی روشی مکمل در آموزش هوش هیجانی به دختران و پسران پیش‌دانشگاهی است و زندگی بهتر را برای آنان به ارمغان می‌آورد.

خلاصه ماشینی:

"برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و نتیجه نشان داده است که وضعیت مذهبی دانش‌آموزان با هوش هیجانی آنان رابطة مثبت معنادار دارد. آیا در هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن میان پسران و دختران تفاوت معنادار وجود دارد؟ روان‌شناسان بزرگ از جمله یونگ (به نقل از کرافورد، 2002) و اریکسون (به نقل از قبادی، تاجیک اسماعیلی، سلامی، جلد اول، 1382) و آلپورت (به نقل از صادقی جانبهان، 1379) به نقش و تأثیر مثبت مذهب بر زندگی افراد پرداخته و آن را معنادار می‌دانند. در مورد جنسیت و هوش هیجانی، بر اساس تحقیق دهشیری (1382) تفاوتی میان زنان و مردان در نمرة کلی هوش هیجانی مشاهده نشده و فقط تفاوتهای کوچک معنادار برای تعداد کمی از مؤلفه‌های این سازه وجود داشته است. جدول 3: نتایج آزمون تی برای مقایسة هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن بین پسران و دختران متغیر جنس میانگین انحراف استاندارد t درجه آزادی سطح معنادار هوش هیجانی کلی پسر 77/448 97/49 77/1- 436 07/0 دختر 97/457 07/51 هوش هیجانی درونی فردی پسر 36/136 47/16 92/0- 436 35/0 دختر 04/138 51/18 هوش هیجانی میان فردی پسر 96/102 74/14 25/4- 436 01/0 دختر 78/108 67/12 هوش هیجانی سازگاری پسر 96/86 76/10 32/2- 436 02/0 دختر 59/89 25/11 هوش هیجانی مقابله با فشارعصبی پسر 98/58 22/10 02/1 436 30/0 دختر 81/57 61/11 هوش هیجانی خلق کلی پسر 51/63 10 24/0- 436 8/0 دختر 74/63 66/9 همان طور که از جدول 3، استنتاج می‌شود، میزان تی محاسبه شده با درجة آزادی 436df= برابر با 77/1-= t است که از لحاظ آماری معنادار نیست، (07/0P=)، بنابراین، در هوش هیجانی کلی پسران و دختران تفاوتی معنادار ندارند. گراناچر (2000) معتقد است که اعمال مذهبی و اصول اخلاقی در استفاده و رشد هوش هیجانی نقشی مهم دارند و شواهد فراوانی نیز در این مورد وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.