Skip to main content
فهرست مقالات

کنوانسیون مونترال: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

پاييز 1383 - شماره 31 علمی-ترویجی (54 صفحه - از 259 تا 312)

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون مونترال متصدی ،متصدیان ،کنوانسیون مونترال ،مونترال ،کنوانسیون ورشو ،ورشو ،متصدی حمل ،کنوانسیون مونترال مسؤولیت متصدی حمل ،پروتکل لاهه ،مسؤولیت متصدی حمل ،کنوانسیون مونترال متصدی حمل ،حق برداشت ویژه ،مسؤولیت متصدی حمل‌و‌نقل هوایی ،دادگاه صالح ،حمل‌و‌نقل هوایی ،مسؤولیت متصدی در حمل‌و‌نقل ،مادة ،بار همرا‌ه مسافر ،هوایی ،متصدیان حمل‌و‌نقل هوایی ،کمیسیون اروپا ،لاهه ،متصدیان حمل‌و‌نقل هوایی عضو ،مسؤولیت در قبال بار ،مسؤولیت در قبال تأخیر ،مسؤولیت متصدی ،متصدی حمل‌و‌نقل هوایی ،متصدی حمل‌و‌نقل هوایی عضو ،متصدیان حمل ،قبال بار همرا‌ه مسافر

صفحه:
از 259 تا 312