Skip to main content
فهرست مقالات

کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموالشان

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (16 صفحه - از 437 تا 452)

کلید واژه های ماشینی : دولت، مصونیت، مصونیت‌های قضائی دولتها و اموالشان، معاهده، دادگاه، سازمان ملل متحد، ماده، اعمال صلاحیت قضائی دادگاه دولت، اعمال صلاحیت دادگاه دولت، صلاحیت

خلاصه ماشینی:

"ماده 16ـ کشتی‌های متعلق به یک دولت یا مورد بهره‌برداری آن 1ـ در صورتی که بین دولتهای مربوط به‌نحو دیگری توافق نشده باشد، دولت مالک کشتی یا دولتی که یک کشتی را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد، نمی‌تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت دیگر، در دعوای مربوط به بهره‌برداری از آن کشتی به مصونیت قضائی خویش استناد نماید، مشروط به اینکه، در زمانی که سبب طرح دعوا رخ داده است، کشتی مورد نظر برای اهداف عمومی غیر بازرگانی مورد استفاده قرار گرفته باشد. ماده 19ـ مصونیت دولت در مقابل اقدامات اجباری بعد از محاکمه بعد از محاکمه هیچ اقدام اجباری از قبیل تأمین، توقیف، یا اقدام اجرایی علیه اموال دولت در رابطه با یک دعوای مطروحه نزد دادگاه دولت دیگر انجام نمی‌شود، مگر با رعایت موارد زیر: الف) دولت مربوط از طریق یکی از روش‌های زیر صریحا به چنین اقداماتی رضایت داده باشد:‌ 1 ـ با توافقنامه بین‌المللی؛ 2ـ با توافقنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا 3ـ با اعلام در دادگاه یا تقدیم لایحه کتبی بعد از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا [اینکه] ب) دولت مربوط اموال خاصی را برای ایفای ادعای موضوع مورد رسیدگی معین کرده و یا اختصاص داده باشد؛ یا ج) محرز شده باشد که اموال واقع در سرزمین دولت مقر دادگاه، توسط دولت مربوط اختصاصا برای اهداف عمومی غیر بازرگانی منظور شده است، مشروط به اینکه اقدامات اجباری بعد از محاکمه فقط بر علیه اموال مرتبط با دستگاهی که دعوا مستقیما علیه او جریان دارد، اتخاذ شود."

صفحه:
از 437 تا 452