Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی در سازمانها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1383 (ويژه نامه مديريت) - شماره 36 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 135 تا 156)

کلیدواژه ها : شبکه‌های عصبی مصنوعی ،انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی ،انطباق شاغل و شغل ،انطباق افراد شاغل و شغل ،انطباق افراد شاغل با یکدیگر ،وابستگی بین مشاغل

کلید واژه های ماشینی : کارگماری نیروی انسانی ،شبکه‌های عصبی ،شبکه‌های عصبی مصنوعی ،کارگماری ،انطباق شاغل با شغل ،نیروی انسانی در سازمانها ،نیروی انسانی ،انطباق افراد شاغل ،تابع انرژی ،نیروی انسانی در مشاغل ،الگوی مرسوم ،انطباق شاغل ،کارگماری در سازمانها ،مرسوم ،کارگماری شایسته‌ترین افراد ،مقادیر تابع انرژی ،الگوی مرسوم انتخاب ،الگوی پیشنهادی ،افراد شاغل ،تابع انرژی شبکه ،حل مسأله ،الگوی انتخاب ،سطح تحلیل ،تعاملات میان افراد ،الگوی مرسوم و پیشنهادی ،جوابهای الگوی مرسوم ،شبکة عصبی ،تخصیص شغل به فرد ،اهداف سازمانی ،پستهای سازمانی

انتخاب و به کارگماری شایسته‌ترین افراد در هر شغل، یکی از مهمترین مسائل و تصمیمات مدیریتی محسوب می‌شود. اینگونه تصمیمات در سازمانها به طور مرسوم از طریق انطباق ساده شاغل و شغل» انجام می‌پذیرد. از کاستیهای این روش، انطباق شاغل با شغل در «سطح فردی» است در حالی که با توجه به اهمیت فرایندة «کار گروهی» در سازمانها، انجام انطباقهای دیگر ضروری به نظر می‌آید. در این مقاله «انطباق افراد شاغل با یکدیگر» علاوه بر انطباق دادن شاغل و شغل در نظر گرفته شده و بر این اساس الگوی نوینی برای انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی نیز پیشنهاد و توسعه داده شده است. به منظور مقایسة الگوی پیشنهادی (مبتنی بر سطح تحلیل گروهی) با الگوی مرسوم (مبتنی بر سطح تحلیل فردی)، مدل ریاضی آن در قالب یک مدل غیر خطی (درجة دوم) فرموله شده؛ سپس به وسیله «شبکة عصبی بازپختی» با استفاده از نرم‌افزار Matlab حل شد. نتایج تحلیل آمـاری نشـان می‌دهد که بین میانگین جوابهای به دست آمده از الگوی پیشنهادی و میانگین جوابهای بـه دست آمده از الگوی مرسوم، با توجه به معیار هزینه، اختلاف بسیار معناداری وجود (و ). در نتیجـه استفـاده از الگـوی پیشنهـادی بـرای انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی در مشاغل و پستهای سازمانی به جای الگوی مرسوم توصیه می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.