Skip to main content
فهرست مقالات

برای استفاده در ایران (ITPA) انطباق و هنجاریابی آزمون توانایی های روانی- زبانی ایلینوی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 163 تا 180)

کلیدواژه ها :

ایران ،هنجاریابی ،انطباق ،آزمون توانایی‌های روانی-زبانی‌ایلینوی

کلید واژه های ماشینی : هنجاریابی آزمون توانایی‌های روانی، آزمون، انطباق و هنجاریابی آزمون، روانی، زبانی ایلی‌نوی، سنی، کودکان، نمرات، توانایی، شنوایی

هدف پژوهش حاضر انطباق و هنجاریابی آزمون توانایی‌های روانی ـ زبانی ایلینوی (آی. تی. پی. ای) برای استفاده در ایران است. در این آزمون از ده زیر آزمون اصلی و دو زیر آزمون مکمل برای تشخیص اختلالات یادگیری در میان کودکان استفاده گردید. برای انطباق و هنجاریابی آزمون در مرحله نخست زیر آزمون‌ها ترجمه شدند؛ سپس تغییرات فرهنگی لازم در آنها داده شد و برای استفاده آماده گردید. هنجاریابی آزمون با استفاده از 570 پسر و دختر سنین پیش دبستانی و دبستانی انجام گرفت. قابلیت اعتماد آزمون با روش دوباره سنجی مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب رضایتبخش 70/0 تا 94/0 برای گروه‌های سنی متفاوت به دست آمد. برای تعیین اعتبار از روش‌های زیر استفاده شد: تعیین رابطه آزمون با آزمون هوشی گودایناف ـ هریس، تعیین رابطه آزمون با سن آزمودنی‌ها، و همبستگی زیر آزمون‌ها با یکدیگر برای سطوح متفاوت سنی و نیز نمره کل که در هر سه مورد نتایج حاکی از اعتبار رضایت‌بخش آزمون برای استفاده در ایران بود.

خلاصه ماشینی:

"ترکیب اصوات (2) ، برای سنجش توانایی آزمودنی در فرایند سازمان‌دهی مربوط به سطح خودکار و در مسیر شنوایی ـ کلامی؛ آزمون روانی ـ زبانی ایلینوی به‌گونه‌ای تدوین شده است که بتواند توانایی فرد را به سه صورت مجزا مورد بررسی قرار دهد: 1) سه فرایند ارتباط؛ 2) دو سطح سازمان دهی؛ و 3) دو مسیر درون داد و برون داد زبان. قابلیت اعتماد زیر آزمون‌های مقیاس روانی - زبانی ایلینوی [به تصویر صفحه مراجعه شود] زیر آزمون‌هاپیش دبستانیدبستانی دریافت شنوایی85/088/0 دریافت بینایی81/070/0 حافظه توالی شنوایی85/080/0 حافظه توالی بینایی82/076/0 تداعی شنوایی84/078/0 تداعی بینایی82/078/0 تکمیل بینایی84/094/0 بیان کلامی83/078/0 تکمیل دستوری84/082/0 بیان دستی82/083/0 تکمیل شنوایی76/075/0 ترکیب اصوات80/078/0 ترکیب 10زیر آزمون اصلی85/078/0 مجموع زیر آزمون‌ها84/082/0 ضرایب قابلیت اعتماد به دست آمده برای آزمون انطباق یافته با ضرایب قابلیت اعتماد آزمون اصلی در جدول شماره 2 مورد مقایسه قرار گرفته است. مقایسه ضرایب قابلیت اعتماد آزمون اصلی و آزمون حاضر [به تصویر صفحه مراجعه شود] پیش دبستان دبستان زیرآزمون‌هاآزمون اصلی آزمون حاضر آزمون اصلی آزمون حاضر دریافت شنوایی79/0 85/0 63/088/0 دریافت بینایی69/081/066/070/0 حافظه توالی شنوایی75/085/089/080/0 حافظه توالی بینائی71/082/028/076/0 تداعی شنوایی90/084/082/078/0 تداعی بینائی75/082/067/078/0 تکمیل بینایی72/084/082/094/0 بیان کلامی74/083/074/078/0 تکمیل دستوری72/084/087/082/0 بیان دستی67/082/055/083/0 تکمیل شنوایی72/076/071/075/0 ترکیب اصوات69/080/054/078/0 اعتبار (1) آزمون برای تعیین اعتبار آزمون انطباق یافته برای استفاده در ایران روش‌های زیر به‌کار گرفته شد: الف. میانگین و انحراف معیار نمرات زیر آزمون‌ها، 10 زیر آزمون اصلی و مجموع زیر آزمون‌ها در گروه‌های دختر و پسر [به تصویر صفحه مراجعه شود] دخترپسر زیرآزمون‌ها SD× × SD دریافت شنوایی70/2868/964/3003/10 دریافت بینایی96/1359/463/146/4 حافظه توالی شنوایی74/2393/987/2325/10 حافظه توالی بینائی41/1817/520/1806/5 تداعی شنوایی91/2183/863/2106/9 تداعی بینائی11/1557/643/1674/6 تکمیل بینایی 728/1736/703/1886/7 بیان کلامی30/1874/843/1908/9 تکمیل دستوری68/1655/619/1764/6 بیان دستی70/2255/628/2401/6 تکمیل شنوایی61/2206/624/2323/5 ترکیب اصوات16/1965/1038/18 9/9 مجموع زیرآزمونها55/23861/7114/24567/70 05/0P< استفاده از فنون ویژه آموزشی به منظور درمان اختلال یادگیری باز می‌کند (کاول، (1) 1982؛ کرک، 1986)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.