Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 1 تا 19)

کلیدواژه ها : اضطراب امتحان ،دانش‌آموزان ،والدین ،کمال‌گرایی مثبت ،کمال‌گرایی منفی ،روابطموضوعی

کلید واژه های ماشینی : اضطراب امتحان ،کمال‌گرایی والدین و اضطراب امتحان ،رابطه کمال‌گرایی والدین و اضطراب ،اضطراب امتحان دانش‌آموزان ،بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین ،والدین و اضطراب امتحان دانش‌آموزان ،کمال‌گرایی ،اضطراب امتحان فرزندان همبستگی منفی ،اضطراب امتحان فرزندان همبستگی مثبت ،والدین ،والدین و اضطراب امتحان فرزندان ،کمال‌گرایی مثبت ،اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر ،کمال‌گرایی مثبت والدین و اضطراب ،مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی ،دختر ،کمال‌گرایی مثبت و منفی ،کمال‌گرایی منفی والدین و اضطراب ،کمال‌گرایی منفی والدین ،کمال‌گرایی منفی ،مادر ،امتحان فرزندان همبستگی مثبت وجود ،اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر ،پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال‌گرایی ،ضرایب تأثیر کمال‌گرایی مثبت پدر ،پژوهش ،کمال‌گرایی مثبت مادر ،رگرسیون اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر ،کمال‌گرایی مثبت پدر ،رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش‌آموزان است. چهارصد و بیست و دو دانش‌آموز (237 دختر و 205 پسر) کلاس سوم نظری رشته علوم انسانی با تکمیل مقیاس اضطراب امتحان و 386 نفر از والدین آنها (212 مادر و 174 پدر) با تکمیل مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی، در این پژوهش شرکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال‌گرایی مثبت والدین و اضطراب امتحان فرزندان همبستگی منفی و بین کمال‌گرایی منفی والدین و اضطراب امتحان فرزندان همبستگی مثبت وجود دارد. کمال‌گرایی مثبت والدین از طریق انتظارات واقع‌بینانه و مطابق با امکانات و محدودیت‌های فرزندان، تقویت عزت نفس فرزندان و سبک تعاملی مثبت والدین ـ فرزندان، کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان را توجیه می‌کند. کمال‌گرایی منفی والدین، برعکس، از طریق انتظارات غیرواقع‌بینانه و معمولا فراتر از امکانات و توانایی‌های فرزندان، تضعیف عزت نفس و سبک تعاملی تعارضی والدین ـ فرزندان، با افزایش اضطراب امتحان در ارتباط قرار می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل و اریانس، و مشخصه‌های آماری رگرسیون اضطراب امتحان دانش‌آموزان بر کمال گرایی مثبت و منفی والدین [به تصویر صفحه مراجعه شود] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاخصSER2 R PFMSdfSS متغیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رگرسیون282/23645 4 321/5911 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 122/446000/0936/0928/0640/3 باقیمانده564/1828 138 250/13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاخصP tBetaSEBB متغیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کمال گرایی مثبت مادر157/0-060/0178/0-617/2-01/0 کمال گرایی مثبت پدر423/0-098/0325/0-324/4-000/0 کمال گرایی منفی مادر562/0049/0587/0486/11000/0 کمال گرایی منفی پدر268/0058/0207/0651/4044/0 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به منظور بررسی پرسش پژوهش در مورد تفاوت رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی والدین با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر و پسر، ابتدا آزمون tگروه‌های مستقل برای مقایسه دانش‌آموزان دختر و پسر بر حسب نمره اضطراب امتحان انجام شد. خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل و اریانس، و مشخصه‌های آماری رگرسیون اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر بر کمال گرایی مثبت و منفی والدین [به تصویر صفحه مراجعه شود] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاخصSER2 R PFMSdfSS متغیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رگرسیون421/12771 4 855/3192 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 475/220000/0960/0922/0805/3 باقیمانده129/1086 75 482/3192 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاخصP tBetaSEBB متغیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کمال گرایی مثبت مادر49/8-086/0098/0-993/0-324/0 کمال گرایی مثبت پدر601/0-140/0485/0-277/4-000/0 کمال گرایی منفی مادر618/0065/0679/0480/9000/0 کمال گرایی منفی پدر213/0103/0174/0-064/2-044/0 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل‌های مشابه برای دانش‌آموزان پسر انجام شد و نتایج نشان داد که میزان F مشاهده شده معنی‌دار است (001/0P<) و 95% واریانس مربوط به اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر به وسیله متغیرهای کمال‌گرایی والدین تبیین می‌شود (959/0=2R). ضرایب رگرسیون هر یک از چهار متغیر پیش‌بین نشان می‌دهند که متغیرهای کمال‌گرایی مثبت و منفی پدر و مادر می‌توانند واریانس متغیر اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر را به صورت معنی‌دار تبیین کنند. "Parental perfectionism and children''''s test anxiety". ), Test anxiety: theory, research, and applications, Hillsdale, NJ: Elbaum."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.