Skip to main content
فهرست مقالات

برداشت کودکان و نوجوانان از مفهوم هوش: تحول نظریه ضمنی هوش

نویسنده:

(38 صفحه - از 71 تا 108)

کلیدواژه ها : مفهوم هوش ،نظریه ضمنی هوش ،ثبات/ تغییرپذیری

کلید واژه های ماشینی : هوش ،کودکان و نوجوانان ،پایه ،مدرسه‌ای ،منطقه ،تفاوت افراد باهوش و معمولی ،دانش‌آموزان ،پایه تحصیلی هم‌خوانی نشان ،تعریف هوش ،اکتسابی ،منشاء هوش ،پژوهش ،نتایج آزمون مجذور خی ،رفتارهای ،کودکان و نوجوانان منشاء هوش ،دختر و پسر ،مفهوم هوش ،برداشت کودکان و نوجوانان ،نقش دوست در هوشمندی هم‌خوانی ،پایه تحصیلی ،فرامدرسه‌ای ،میان افراد باهوش و معمولی ،راهنمایی هم‌خوانی میان پاسخ‌های دختران ،وجوه تفاوت میان افراد باهوش ،تعریف فرد باهوش ،اعتقاد ،وجوه تفاوت افراد باهوش ،تعریف فرد باهوش هم‌خوانی وجود ،هم‌خوانی وجود ،نقش دوست در هوشمندی

هدف پژوهش حاضر بررسی تحول برداشت مفهوم هوش در میان کودکان و نوجوانان است. به همین منظور، تعداد 240 دانش‌آموز دختر و پسر شاغل به تحصیل در پایه‌های دوم(8ساله) و چهارم(10ساله) ابتدایی و اول(12ساله) و سوم(14 ساله) راهنمایی(در هر پایه 60نفر) با پیشرفت تحصیلی متوسط(بدون سابقه مردودی) از مناطق 1 و 18 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 78-79 انتخاب و با استفاده از مصاحبه بالینی با چهار محور (تعریف هوش و هوشمند، ویژگی‌ها و نشانگان هوشمندی، منشاء هوش، و ثبات و تغییر پذیری)مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که تعریف هوش و هوشمند بر اساس رفتارها و نمودهای عینی از 8 الی 14 سالگی مشاهده می‌شود؛ استفاده از رفتارهای مدرسه‌ای برای تعریف هوش و هوشمند سیری نزولی از دوره ابتدایی به راهنمایی داشته است؛ اکثریت کودکان و نوجوانان منشاء هوش را اکتسابی می‌دانند؛ اعتقاد به تغییر پذیری هوش و توجه به عامل تلاش و تجربه در اکتساب هوش در هر دو دوره تحصیلی مشاهده می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"فراوانی و درصد پاسخ آزمودنی‌ها به مقوله از خلال نتایج بر حسب پایه تحصیلی [به تصویر صفحه مراجعه شود] پایه تحصیلی دوم چهارم اول سوم کل رفتارابتداییابتداییراهنماییراهنمایی مدرسه‌ای 12 9 21 5 47 درصد4/41 363/557/219/40 فرامدرسه‌ای 17 16 17 18 68 درصد6/58 647/443/781/59 مجموع 29 25 38 23 115 c99/6=2 df=3 P<1/0 یافته‌ها حاکی از آن است که در هر چهار پایه تحصیلی بین پاسخ آزمودنی‌های دختر و پسر در مورد تعریف هوش از خلال رفتار مدرسه و فرامدرسه همخوانی وجود دارد. نتایج آزمون مجذور خی برای بررسی پاسخ آزمودنی‌ها در مورد تعریف هوش از خلال رفتار مدرسه و فرامدرسه براساس مناطق آموزشی نشان می‌دهد که میان پاسخ‌های آزمودنی‌های پایه دوم ابتدایی و سوم راهنمایی در مناطق یک و هجده همخوانی وجود دارد؛ گرچه ارائه تعریف هوش براساس رفتار فرامدرسه‌ای در میان آزمودنی‌های منطقه 1 در هر دو پایه تحصیلی فوق بیشتر از آزمودنی‌های منطقه هجده 1df= است. نتایج آزمون مجذور خی نشان می‌دهد که بین پاسخ دانش‌آموزان در دو منطقه آموزشی در هر چهار پایه تحصیلی در مورد وجوه تفاوت افراد باهوش و معمولی در رفتارهای قابل رؤیت همخوانی وجود دارد. آزمون مجذور خی نشان می‌دهد که بین پاسخ آزمودنی‌ها در مورد عوامل مؤثر در کاهش هوش در چهار پایه تحصیلی همخوانی وجود ندارد(001/0 P< 3df= 02/29=2c)؛ بطوریکه از پایه دوم ابتدایی تا سوم راهنمایی نقش فعالیت مدرسه‌ای کاهش یافته و نقش عامل فرامدرسه‌ای به عنوان عامل مؤثر در کاهش هوش افزایش می‌یابد. J. (1996), "Implicit theories of intelligence and self: Perceptions of academically talented adolescients and children, Journal of youth and Adolescence, 25,PP."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.