Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزش ریاضی دوره راهنمایی در شهرستان کرج

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 21 تا 42)

کلیدواژه ها :

کیفیت ،عوامل انگیزشی ،آموزش ریاضی ،دورهء راهنمایی ،مهارتهای حرفه‌ای ،تواناییهای تخصصی

کلید واژه های ماشینی : افزایش کیفیت آموزش ریاضی، کیفیت آموزش ریاضی، دبیر ریاضی دورهء راهنمایی شهرستان، ریاضی دورهء راهنمایی شهرستان کرج، مهارتهای حرفه‌ای و توانایی‌های تخصصی، دورهء راهنمایی شهرستان کرج، کیفیت آموزش ریاضی دوره راهنمایی، افزایش کیفیت آموزش ریاضی دوره، دبیران، محتوای درسی کتابهای ریاضی، آموزش ریاضی در دورهء راهنمایی، شهرستان کرج، دورهء راهنمایی شهرستان کرج مؤثر، کیفیت آموزش ریاضی دورهء راهنمایی، عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت، کیفیت آموزش ریاضی مؤثر، معلمان، دانش‌آموزان، توانایی‌های تخصصی دبیران، توانایی‌های تخصصی دبیران ریاضی، ریاضی دورهء راهنمایی، دبیران ریاضی، عوامل انگیزشی دانش‌آموزان، مؤلفهء محتوای درسی کتابهای ریاضی، آموزش و پرورش، افزایش کیفیت آموزش ریاضی مؤثر، آموزش و پرورش شهرستان کرج، پژوهش، دورهء راهنمایی، تدریس

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزش‌ ریاضی در دورهء راهنمایی شهرستان کرج است.نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است.جامعهء آماری پژوهش 720 دبیر ریاضی دورهء راهنمایی‌ شهرستان کرج است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ناحیه‌های 3 و 4 از نواحی چهارگانهء آموزش و پرورش شهرستان کرج و از میان آن نواحی،24 مدرسهء دخترانه و پسرانه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم‌ انتخاب شدند.در نهایت 120 دبیر ریاضی به عنوان نمونهء آماری انتخاب‌ گردید.ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها،پرسشنامهء محقق ساخته شامل 52 سؤال‌ بسته پاسخ و یک سؤال باز پاسخ بود.برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب‌ آلفای کرونباخ استفاده شد.ضریب مربوط به مؤلفهء محتوای درسی کتابهای ریاضی 92/0،ضریب مربوط به مولفهء مهارتهای حرفه‌ای و تواناییهای‌ تخصصی دبیران 89/0 و ضریب مربوط به مؤلفهء عوامل انگیزشی‌ دانش‌آموزان 90/0 برآورد گردید.همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به منظور غنی‌تر نمودن تجزیه و تحلیل یافته‌ها،با 2 کارشناس ریاضی و 20 دبیر ریاضی مصاحبه گردید.تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های پژوهشی در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت.در سطح توصیفی از مشخصه‌های‌ آماری نظیر فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در سطح‌ استنباطی از آزمونهای t تک متغیره، t مستقل،تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون توکی استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از تأیید هر سه فرضیه بود.بدین معنا که از نظر پاسخگویان، شاخص‌های مربوط به محتوای کتابهای درسی،مهارتهای حرفه‌ای و تواناییهای تخصصی معلمان و نیز عوامل انگیزشی معلمان هر سه روی افزایش‌ کیفیت آموزش ریاضی در مدارس دورهء راهنمایی شهرستان کرج مؤثر بودند.

خلاصه ماشینی: "جدول 4-توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به تأثیر محتوای‌ درسی کتابهای ریاضی بر کیفیت آموزش ریاضی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) ادامه جدول 4 نتایج جدول 4 نشان می‌دهد که بیشترین درصد پاسخ‌ها در سطح زیاد و خیلی‌ زیاد مربوط به گویهء«تمرینات پایان هر درس برای تقویت یادگیری دانش آموزان»با 5/72 درصد و گویهء«رابطه عمودی میان مطالب کتابهای ریاضی سال اول تا سوم‌ راهنمایی»با 1/64 درصد بود. مقایسه یافته‌ها بر حسب جنسیت،مدرک تحصیلی و سابقهء خدمت جدول 10-مقایسهء میانگین نمرهء پاسخگویان در خصوص عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش ریاضی با توجه به جنسیت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس نتایج به دست آمده چون t مشاهده شده در زمینهء محتوای درسی‌ کتابهای ریاضی در سطح 10/0 P معنادار است بنا بر این میان نظرات دبیران زن و مرد تفاوت وجود دارد. جدول 11-مقایسهء میانگین نمرهء پاسخگویان در خصوص عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش ریاضی با توجه به مدرک تحصیلی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به نتایج به دست آمده چون F مشاهده شده در خصوص محتوای درسی‌ کتابهای ریاضی در سطح 10/0 P و عوامل انگیزشی دانش آموزان در سطح‌ 05/0 P معنادار بوده است بنا بر این میان نظرات دبیران برحسب مدرک تحصیلی‌ تفاوت وجود دارد. جدول 12-مقایسهء میانگین نمرهء پاسخگیان در خصوص عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش ریاضی با توجه به سابقهء خدمت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس نتایج به دست آمده از جدول 12، F مشاهده شده در زمینهء محتوای‌ کتابهای درسی در سطح‌01/0 P و مهارتهای حرفه‌ای و تواناییهای تخصصی در سطح‌ 05/0 P معنادار بوده،بنا بر این میان نظرات دبیران با سوابق خدمت مختلف تفاوت‌ وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.