Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزش ریاضی دوره راهنمایی در شهرستان کرج

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 1 (22 صفحه - از 21 تا 42)

کلیدواژه ها : کیفیت ،عوامل انگیزشی ،آموزش ریاضی ،دورهء راهنمایی ،مهارتهای حرفه‌ای ،تواناییهای تخصصی

کلید واژه های ماشینی : آموزش ریاضی ،افزایش کیفیت آموزش ریاضی ،کیفیت آموزش ریاضی ،کیفیت آموزش ،محتوای درسی کتابهای ریاضی ،ریاضی در دورهء راهنمایی ،آموزش ریاضی در دورهء ،دبیران ریاضی ،افزایش کیفیت آموزش ،دورهء راهنمایی ،عوامل انگیزشی دانش‌آموزان ،توانایی‌های تخصصی دبیران ،کیفیت آموزش ریاضی مؤثر ،ریاضی دورهء راهنمایی ،مهارتهای حرفه‌ای ،توانایی‌های تخصصی دبیران ریاضی ،عوامل انگیزشی ،انگیزشی دانش‌آموزان بر کیفیت ،درس ریاضی ،آموزش و پرورش ،ریاضی بر کیفیت آموزش ،آموزش ریاضی با نمرهء ،کتابهای ریاضی ،عوامل مؤثر ،ریاضی در دورهء ،بررسی عوامل مؤثر ،دانش‌آموزان بر کیفیت آموزش ،دورهء راهنمایی تحصیلی ،دبیران ریاضی بر کیفیت ،انگیزشی دانش‌آموزان در سطح

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزش‌ ریاضی در دورهء راهنمایی شهرستان کرج است.نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است.جامعهء آماری پژوهش 720 دبیر ریاضی دورهء راهنمایی‌ شهرستان کرج است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ناحیه‌های 3 و 4 از نواحی چهارگانهء آموزش و پرورش شهرستان کرج و از میان آن نواحی،24 مدرسهء دخترانه و پسرانه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم‌ انتخاب شدند.در نهایت 120 دبیر ریاضی به عنوان نمونهء آماری انتخاب‌ گردید.ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها،پرسشنامهء محقق ساخته شامل 52 سؤال‌ بسته پاسخ و یک سؤال باز پاسخ بود.برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب‌ آلفای کرونباخ استفاده شد.ضریب مربوط به مؤلفهء محتوای درسی کتابهای ریاضی 92/0،ضریب مربوط به مولفهء مهارتهای حرفه‌ای و تواناییهای‌ تخصصی دبیران 89/0 و ضریب مربوط به مؤلفهء عوامل انگیزشی‌ دانش‌آموزان 90/0 برآورد گردید.همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به منظور غنی‌تر نمودن تجزیه و تحلیل یافته‌ها،با 2 کارشناس ریاضی و 20 دبیر ریاضی مصاحبه گردید.تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های پژوهشی در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت.در سطح توصیفی از مشخصه‌های‌ آماری نظیر فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در سطح‌ استنباطی از آزمونهای t تک متغیره، t مستقل،تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون توکی استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از تأیید هر سه فرضیه بود.بدین معنا که از نظر پاسخگویان، شاخص‌های مربوط به محتوای کتابهای درسی،مهارتهای حرفه‌ای و تواناییهای تخصصی معلمان و نیز عوامل انگیزشی معلمان هر سه روی افزایش‌ کیفیت آموزش ریاضی در مدارس دورهء راهنمایی شهرستان کرج مؤثر بودند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.