Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جامعه شناختی نقش عوامل اجتماعی، رضایت اجتماعی و عزت نفس بر موفقیت تحصیلی

نویسنده: ؛

پاييز 1383 - شماره 3 (20 صفحه - از 53 تا 72)

کلیدواژه ها : موفقیت تحصیلی ،عزت نفس ،رضایت اجتماعی ،طبقهء اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : موفقیت تحصیلی ،رضایت اجتماعی ،تحصیلی ،رضایت اجتماعی و عزت‌نفس ،پیشرفت تحصیلی ،طبقهء اجتماعی ،غیر انتفاعی ،رابطهء معناداری با موفقیت ،دبیرستانهای غیر انتفاعی ،روابط معناداری با موفقیت ،تحلیل رگرسیون ،مدل نظری ،میزان رضایت اجتماعی ،موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان ،مدارس غیر انتفاعی ،عوامل اجتماعی ،دبیرستانهای دولتی ،تربیتی ،علوم تربیتی ،مدل رگرسیون ،عملکرد تحصیلی ،طبقهء ،توجه به تحلیل رگرسیون ،تحصیلی دانش‌آموزان ،رضایت اجتماعی دانش‌آموزان ،رابطهء معناداری ،مدرسه و رضایت اجتماعی ،میزان موفقیت تحصیلی ،میزان عزت‌نفس دانش‌آموزان ،توجه به مدل نظری

یکی از شایع‌ترین زمینه‌های پژوهشی در سازمان آموزشی،توجه به میزان‌ عملکرد تحصیلی و تبیین عوامل مؤثر اجتماعی،آموزشی،شخصیتی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان است که البته این زمینهء پژوهشی در حوزه‌های‌ متعدد علوم انسانی همچون جامعه‌شناسی،علوم تربیتی و روان‌شناسی مورد توجه پژوهشگران بوده است.سؤال اصلی تحقیق(با رویکرد جامعه‌شناختی)، آزمون تأثیر عوامل اجتماعی،رضایت اجتماعی و عزت نفس بر پیشرفت‌ تحصیلی است.با بررسی مدل‌های نظری فرضی و تحقیقات انجام شده، تحقیق حاضر سعی در ارائهء مدل نظری مبتنی بر متغیرهای کنترل(جنس،طبقهء اجتماعی،نوع مدرسه)،متغیرهای واسطه‌ای(ذهنی یا عزت نفس و عینی یا رضایت اجتماعی)دارد.ابزار تحقیق،سیاههء عزت نفس پوپ و سنجش‌ رضایت اجتماعی خود ساخته است که میزان روایی و پایایی آنها بسیار معنادار و قابل قبول محاسبه گردید(به ترتیب 874/0 و 876/0). برای آزمون مدل نظری،پژوهشی پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ در میان 200 دانش‌آموز دختر و پسر پایهء دوم دبیرستان‌های دولتی و غیر انتفاعی شهر شهرضا انجام گرفت.روشهای آماری پژوهش شامل‌ آمارهای توصیفی،آمارهء آزمون t ،تحلیل همبستگی،تحلیل واریانس،تحلیل‌ عاملی،تحلیل تمیزی،تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر می‌باشد داده‌های تحقیق با نرم افزار ssps کدبندی و استخراج گردید و با توجه به انواع‌ تحلیل‌های یک متغیره،دو متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر کدام از پنج متغیر مستقل(جنس،طبقهء اجتماعی،نوع مدرسه،عزت نفس و رضایت اجتماعی)روابط معناداری با موفقیت تحصیلی دارند و بیشترین تغییرات موفقیت تحصیلی با متغییرهای‌ جنس،نوع مدرسه و رضایت اجتماعی قابل تبیین است.اگرچه عزت نفس‌ رابطهء معناداری با موفقیت تحصیلی داشته،ولیکن با کنترل رضایت اجتماعی، از میزان رابطهء فوق بسیار کاسته شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.