Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر روش تدریس بحث گروهی بر خلاقیت دانش آموزان سال دوم مدارس راهنمایی ناحیه 3 اصفهان در درس علوم اجتماعی

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 5 و 6 (14 صفحه - از 45 تا 58)

کلیدواژه ها : خلاقیت ،پیشرفت تحصیلی ،یادگیری ،روش تدریسی بحث گروهی ،روش سخنرانی

کلید واژه های ماشینی : روش تدریس بحث گروهی ،روشهای تدریس ،خلاق ،روشهای تدریس فعال ،بحث گروهی ،بحث گروهی بر خلاقیت ،روش بحث گروهی ،خلاقیت دانش‌آموزان سال ،نمرات خلاقیت گروه آزمایش ،تأثیر روش تدریس ،خلاقیت دانش‌آموزان ،تأثیر معناداری بر خلاقیت ،تدریس فعال ،بحث گروهی تأثیر معناداری ،دانش‌آموزان سال دوم ،معناداری بیش از نمرات ،نمرات خلاقیت گروه ،بحث گروهی در نمرات ،نمرات خلاقیت پسران ،نمرات خلاقیت ،روش بحث گروهی تأثیر ،مدارس راهنمایی ،گروههای آزمایش ،به‌کارگیری روشهای تدریس فعال ،دانش‌آموزان سال ،خلاقیت پسران به‌طور معناداری ،روش سخن‌رانی برتری ،آموزش با روش ،طرح درس ،گروههای آزمایش و گواه پسر

در دنیای پیشرفته و پیچیدهء امروز جامعهء ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند افراد هوشمند و خلاق است.در این رابطه معلمان وظیفه دارند،با به کارگیری‌ روشهای تدریس فعال شرایط لازم را برای پرورش و ایجاد فکر خلاق و رشد تواناییهای دانش آموزان فراهم آورند.پژوهش حاضر نیز به بررسی تأثیر آموزش با روش بحث گروهی بر روی خلاقیت دانش آموزان سال دوم‌ راهنمایی در درست اجتماعی می‌پردازد.در این روش تنها معلم گویندهء مطالب نیست،دانش آموزان نیز در جریان آموزش فعال‌اند و بین معلم و دانش آموزان تعامل برقرار است.این پژوهش از نوع شبه تجربی است و بر روی نمونهء 145 نفری در گروههای آزمایش و گواه پسر و دختر با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است.در این پژوهش متغیرهای مزاحم‌ نظیر نمونهء خلاقیت در پیش آزمون،هوش،شغل پدر و تحصیلات مادر همبستگی معناداری با پس آزمون خلاقیت داشتند که در تحلیل کواریانس‌ بررسی گردیدند و گروهها معادل‌سازی شدند.ابتدا برای سنجش تأثیر متغیر مستقل(روش تدریس بحث گروهی)بر متغیر وابسته(خلاقیت و پیشرفت‌ تحصیلی دانش آموزان)،طرح درس در هشت جلسه بر اساس روش بحث‌ گروهی تدوین شد و در اختیار مجریان طرح قرار گرفت.گروههای آزمایش‌ به مدت دو ماه و نیم متغیر مستقل را دریافت کردند و آموزش در گروههای‌ گواه به روشهای معمولی(سخنرانی)صورت گرفت.سپس آزمون خلاقیت و پیشرفت تحصیلی به گروههای آزمایش و گواه داده شد و برای تجزیه و تحلیل‌ اطلاعات از تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش(بحث گروهی)و گروه گوا(سخنرانی)از نظر خلاقیت دیده شد.(0-P).یعنی آموزش با روش بحث گروهی تأثیر معناداری بر خلاقیت دانش آموزان داشته و نمرات‌ خلاقیت گروه آزمایش به طور معناداری بیش از نمرات خلاقیت گروه گواه‌ گردیده است.یافته‌ها نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات خلاقیت دختران و پسران وجود داشته و تأثیر بحث گروهی در نمرات خلاقیت پسران‌ به طور معناداری بیش از این تأثیر در دختران بوده است(025/0-P). همچنین بر اساس نتایج این پژوهش تفاوت معنادار بین گروه آزمایش‌ (بحث گروهی)و گروه گواه(سخنرانی)از نظر پیشرفت تحصیلی دیده شد که‌ نشان دهندهء این است که آموزش با روش بحث گروهی بر روی یادگیری‌ دانش آموزان ن0سبت به روش سخنرانی برتری داشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.