Skip to main content
فهرست مقالات

ترجمه: ملاحظاتی بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در کنوانسیون وین، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) و اصول unidroit راجع به قراردادهای تجاری بین المللی (upicc)

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون وین، اصول حقوق قراردادهای اروپایی، خسارات، قرارداد، مطالبه خسارت در کنوانسیون وین، مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول TIORDINU، مقررات مربوط به مطالبه خسارت، مقررات کنوانسیون وین، بحث مطالبه خسارت واجد مقررات، اصول، ضرر، جبران خسارت براساس کنوانسیون وین، جبران خسارت، مقررات کنوانسیون وین حاکم، ماده، خسارت براساس کنوانسیون وین مسائل، دعاوی، مقررات مروبط به مطالبه خسارت، مقرر، مقررات اصول TIORDINU، قراردادهای تجاری بین‌المللی، مقررات کنوانسیون به اصول حقوق، اجرای یک‌پارچه مقررات کنوانسیون وین، دعاوی ناظر بر جبران خسارت، سنداصول حقوق قراردادهای اروپایی، معیار، قواعد، کنوانسیون وین در خصوص خسارات، مقررات کنوانسیوندرباره مطالبه خسارت

خلاصه ماشینی: "فتار دوم:موضوعاتی که به صراحت تحت حکومت ماده 74 کنوانسیون وینمی‌باشد برخی از موضوعاتی که صریحا در کنوانسیون موضوع حکم واقع شده و در دو سنداصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول TIORDINU مجددا مورد تأیید قرار گرفته استبه ترتیب زیر می‌باشد: لف-نقض قرارداد:حق مطالبه خسارات علیرغم اینکه ماده 74 کنوانسون تعریفی از عبارت«نقض قرارداد»به دست نمیدهد،این عبارت همانگونه که در ماده 501:9 LCEP و ماده 1،1،7 CCIPU منعکس شدهاست،می‌تواند تعیر به عدم اجرای تعهدات قراردادی گردد. تفاوت اساسی و بارزی در عبارات کنوانسیون وین از یکسو و مقرراتاصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول TIORDINU از سوی دیگر وجود دارد بنابرایناین دو سند نمی‌تواند به عنوان دلیلی احتساب گردد و بر تبیین مسأله اساسی مرتبط باموضوع که علیرغم تصریح در کنوانسیون همچنان مبهم باقی مانده است. همانطور که سابقا بههنگام بحث از ارزیابی اثبات ورود ضرر و میزان آن و از جمله ضررهای آینده مورد بحثقرار گرفت متمسکین به کنوانسیون وین باید به منظور احتراز از توسل به قواعد داخلی وبا هدف ارتقای سطح یکپارچگی در اعمال مقررات کنوانسیون به اصول حقوق قراردادهایاروپایی و اصول TIORDINU توسل جویند. بنابراین هم اصولحقوق قراردادهای اروپایی و هم اصول TIORDINU بدوا این واقعیت را که کنوانسیونوین در خصوص هزینه‌های ناشی از اعتماد به قرارداد آینده فاقد حکم مشخصی می‌باشد،موردتأکید قرار داده و ثانیا خود واجد مقررات خاصی در زمینه این نوع دعاوی می‌باشند. هم مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپایی و هم اصول TIORDINU مقررات نسبتاجامعی در خصوص شروط جزائی و وجه التزام‌ها دارا می‌باشند و هردوی این اسنادممکن است از سوی مراجع داوری و محاکم به جای استناد به مقررات حقوق داخلی بههنگام بحث از ترتیبات توافقی راجع به عدم اجرا مورد استفاده قرار گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.