Skip to main content
فهرست مقالات

مکانیسم و عوامل مرتبط با آسیبهای غیر عمدی منجر به بستری در بخش های فوریت های بیمارستان های استان مرکزی

نویسنده:

(6 صفحه - از 88 تا 93)

کلید واژه های ماشینی : آسیب ،تصادفات وسایل نقلیه ،آسیبهای غیر عمدی منجر ،بیمارستان ،اطلاعات ،بخش‌های فوریت‌های ،مکانیسم ،استان مرکزی ،تصادفات وسایل نقلیه در سال ،بخش‌های فوریت‌های بیمارستان‌های استان مرکزی ،درمان ،بروز و مکانیسم وقوع آسیب‌های ،میزان بروز و مکانیسم وقوع ،جنس ،مکانیسم وقوع آسیب‌های غیر عمدی ،میزان بروز حوادث غیر ،میزان بروز حوادث ،آسیب‌های ناشی از حوادث ،میزان بروز حوادث غیر عمدی ،بخش‌های فوریت‌های استان مرکزی ،علت آسیب‌های غیر عمدی ،فرد حادثه‌دیده راننده وسیله ،میزان بروز حوادث منجر ،شهر ،حادثه تصادفات وسایل نقلیه ،موتور سیکلت ،فرد حادثه‌دیده ،سقوط ،میزان بروز حوادث غیرعمدی ،بروز حوادث غیرعمدی منجر

زمینه و هدف: آسیب های ناشی از حوادث که نزدیک به %30 از تخت های بیمارستانی را به خود اختصاص داده است با ایجاد هزینه های مربوط به مرگ و میر و درمان و از بین بردن فرصتهای اقتصادی، به عنوان یکی از مشکلات عمده در اکثر جوامع شمرده می شوند. از آنجا که هر گونه برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل حوادث بدون داشتن اطلاعات مطمئن در سطح جامعه امکان پذیر نخواهد بود؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بروز و مکانیسم وقوع آسیب های غیرعمدی منجر به بستری و عوامل مرتبط با آن در استان مرکزی به اجرا در آمد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، از اول فروردین تا پایان اسفند 1381 همه موارد آسیب منجر به بستری در بخش های فوریت های بیمارستان ها، با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات که توسط پرستاران شاغل در بخش تکمیل می شد، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش شد و چگونگی انتشار و همبستگی بین متغیرها با بهره گیری از روش های آمار توصیفی و آزمون مجذور کای، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در دوره زمانی مورد بررسی 8856 نفر به علت آسیب های غیر عمدی ناشی از حوادث، در بیمارستان های استان مرکزی بستری شدند و میزان بروز حوادث غیرعمدی منجر به بستری 692 مورد در هر یکصد هزار نفر برآورد شد. بروز حادثه در جنس مذکر، سه برابر بیشتر از جنس مونث بود و %77.4 از آسیب دیدگان ساکن شهر بودند. %39.1 حوادث در صبح و %31.4 در عصر روی داده بود. مکان وقوع آسیب در %49.4 موارد جاده و خیابان بود. %44.5 آسیب ها ناشی از تصادفات وسایل نقلیه و %31 به علت سقوط بود. در تصادفات وسایل نقلیه، فرد حادثه دیده رابطه معنی داری با نوع وسیله نقلیه داشت (Pvalue<0.001). به طوریکه در %64.3 تصادفات موتور سیکلتی، فرد حادثه دیده راننده وسیله بود. شایعترین آسیب، شکستگی (%40.5) و سپس ضربه مغزی (%26.7) بود. بین مکانیسم آسیب و متغیرهای جمعیتی سن، جنس، شغل و همچنین زمان و مکان وقوع آسیب، رابطه معنی داری مشاهده شد (Pvalue<0.001). نتیجه گیری: تصادفات وسایل نقلیه در سال 1381 علت نیمی از آسیب های منجر به بستری را در استان مرکزی تشکیل می دادند. بنابراین برنامه های پیشگیری و کنترل این نوع حوادث باید به عنوان یک اولویت بهداشتی مورد توجه قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"میزان بروز و مکانیسم وقوع آسیب‌های غیر عمدی منجر به بستری و عوامل مرتبط با آن در استان مرکزی به اجرا در آمد. روش بررسی:در این مطالعه توصیفی،از اول فروردین تا پایان اسفند 1381 همه موارد آسیب منجر به بستری در بخش‌های فوریت‌های‌ یافته‌ها:در دروه زمانی مورد بررسی 8859 نفر به علت آسیب‌های غیر عمدی ناشی از حوادث،در بیمارستان‌های استان مرکزی بستری‌ شدند و میزان بروز حوادث غیر عمدی منجر به بستری 692 مورد در هر یکصد هزار نفر برآورد شد. نتیجه‌گیری:تصادفات وسایل نقلیه در سال 1381 علت نیمی از آسیب‌های منجر به بستری را در استان مرکزی تشکیل می‌دادند. برنامه‌های پیشگیری و کنترل این نوع حوادث باید به عنوان یک اولویت بهداشتی مورد توجه قرار گیرد. بیش از 9 میلیون حادثه منجر به جراحت در این سال اتفاق افتاده است که یک میلیون و صدهزار مورد منجر به بستری در بیمارستان، بنابراین میزان بروز حوادث در استان در این سال 692 مورد شهرها 960 در هر صدهزار نفر و در روستاها 367 در هر صدهزارمی جدول 3:رابطه بین نوع وسیله نقلیه و وضعیت فرد آسیب دیده در آسیبهای غیر عمدی منجر به بستری در استان مرکزی‌ نمودار 1:فراوانی نسبی انواع حوادث منجر به بستری در بخش‌های فوریت‌های استان مرکزی بر حسب فصل وقوع‌ دست آمده از این تحقیق نشان داد که وقوع حادثه برای جنس مذکر این بررسی نشان داد که نزدیک به نیمی از حوادث منجر به‌ اینکه تصادفات وسایل نقلیه در سال 1381 علت نیمی از آسیب‌های منجر به بستری در استان مرکزی را تشکیل می‌دادند در برنامه‌های‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.