Skip to main content
فهرست مقالات

در بیماران با انفارکتوس حاد قدامی میوکارد درمان شده با استرپتوکیناز QT dispersion بر عملکرد دیاستولیک بطن چپ و C و E اثرات تجویز توأم ویتامین های آنتی اکسیدانی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 42 (8 صفحه - از 95 تا 102)

کلیدواژه ها : ویتامین‌های آنتی‌اکسیدانی C و E ،انفارکتوس حاد میوکارد ،noisrepsidTQ ،اختلال عملکرد دیاستولی

کلید واژه های ماشینی : عملکرد دیاستولیک بطن چپ ،بیماران با انفارکتوس حاد ،انفارکتوس حاد میوکارد ،انفارکتوس حاد ،بطن چپ ،میوکارد ،بیماران با انفارکتوس ،پارامترهای عملکرد دیاستولیک بطن ،استرس اکسیداتیو ،اختلال عملکرد دیاستولیک بطن ،انفارکتوس حاد قلبی ،انفارکتوس میوکارد ،دیاستولیک بطن ،درمان با ویتامین‌های ،چپ ،عملکرد دیاستولی بطن چپ ،اختلال عملکرد دیاستولی بطن ،اثرات درمان با ویتامین‌های ،اکسیداتیو ،میوکارد درمان‌شده با استرپتوکیناز ،آسیب اکسیداتیو ،حاد ،آنتی‌اکسیدانی ،میترال ،اختلال عملکرد ،TQ L ،میترال با اکوکاردیوگرافی بررسی ،میوکارد در بیماران ،dTQ L ،ویتامین‌های آنتی‌اکسیدانی

زمینه و هدف: خونرسانی(مجدد(ری پرفیوژن)بعد از ایسکمی ممکن است عملکرد قلب را به طور عمیقی تغییر دهد.واسطه‌های اصلی این عارضه رادیکال‌های اکسیژن و نوتروفیلها هستند.ویتامین‌های {L C L}و{L E L}یک نقش آنتی‌اکسیدانی شکننده زنجیر به ترتیب حلال در آب و حلال درچربی دارند.آنها همچنین چربی‌ها، پروتئین‌ها و غشاها را از آسیب اکسیداتیو محافظت می‌کنند.هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات درمان با ویتامین‌های {L C L}و{L E L}بر اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ و ناهمگونی رپولاریزاسیون میوکارد در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد درمان شده با استرپتوکیناز می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه بالینی 54 بیمار با تشخیص اولین انفارکتوس حاد قدامی قلبی وارد مطالعه شدند و به دو گروه کنترل-بدون درمان آنتی‌اکسیدانی-و گروه آزمون-تحت درمان با ویتامین‌های {L C L}و{L E L}(600 میلیگرم روزانه از هر کدام)که از اولین روز انفارکتوس حاد قلبی شروع و تا دو هفته ادامه می‌یافت-تقسیم شدند.عملکرد دیاستولیک بطن چپ بوسیله ارزیابی طرح فلوی میترال با اکوکاردیوگرافی بررسی شد که در روزهای سوم و چهاردهم اندازه‌گیری می‌شد.و ناهمگونی رپولاریزاسیون میوکارد بوسیله اندازه‌گیری‌{L noisrepsid lavretni TQ L} در روزهای اول و چهاردهم بررسی شد. یافته‌ها: درمان با ویتامین {L C L}و{L E L}در گروه آزمون اختلال عملکرد دیاستولی بطن چپ را بهبود بخشید.مقادیر{L A kaeP L}و{L TRVI L}به ترتیب 1/0#$#64/0و28/11#$#2/82 در روز چهاردهم بطور معنی‌داری کوچکتر از مقادیر آنها(17/0#$#84/0 و 23/22#$#48/102)در روز سوم بود (01/0#$#{L eulavP L}).مقادیر{L E kaeP L}و نسبت {L A L}/{L E L}در روز چهاردهم در مقایسه با روز سوم افزایش معنی‌داری یافته بود(01/0#$#{L eulavP L}). درمان با ویتامین {L C L}و{L E L}مقادیر{L dTQ L}(اختلاف بین لیدی‌{L TQ L})فاصله در روز چهاردهم را نسبت به روز اول کاهش داد(001/0#$#{L eulavP L}). ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: این نتایج پیشنهاد می‌کنند که درمان ترکیبی با ویتامین‌{L C L}و{L E L}در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد ممکن است اثرات حفاظتی در برابر استرس اکسیداتیو داشته باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.