Skip to main content
فهرست مقالات

در بیماران با انفارکتوس حاد قدامی میوکارد درمان شده با استرپتوکیناز QT dispersion بر عملکرد دیاستولیک بطن چپ و C و E اثرات تجویز توأم ویتامین های آنتی اکسیدانی

نویسنده:

(8 صفحه - از 95 تا 102)

کلیدواژه ها :

ویتامین‌های آنتی‌اکسیدانی C و E ،انفارکتوس حاد میوکارد ،noisrepsidTQ ،اختلال عملکرد دیاستولی

کلید واژه های ماشینی : عملکرد دیاستولیک بطن چپ، انفارکتوس حاد میوکارد، میوکارد، اختلال عملکرد دیاستولی بطن چپ، درمان، بیماران، عملکرد دیاستولی، بیماران با انفارکتوس حاد، اختلال عملکرد دیاستولی، استرس اکسیداتیو

زمینه و هدف: خونرسانی(مجدد(ری پرفیوژن)بعد از ایسکمی ممکن است عملکرد قلب را به طور عمیقی تغییر دهد.واسطه‌های اصلی این عارضه رادیکال‌های اکسیژن و نوتروفیلها هستند.ویتامین‌های {L C L}و{L E L}یک نقش آنتی‌اکسیدانی شکننده زنجیر به ترتیب حلال در آب و حلال درچربی دارند.آنها همچنین چربی‌ها، پروتئین‌ها و غشاها را از آسیب اکسیداتیو محافظت می‌کنند.هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات درمان با ویتامین‌های {L C L}و{L E L}بر اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ و ناهمگونی رپولاریزاسیون میوکارد در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد درمان شده با استرپتوکیناز می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه بالینی 54 بیمار با تشخیص اولین انفارکتوس حاد قدامی قلبی وارد مطالعه شدند و به دو گروه کنترل-بدون درمان آنتی‌اکسیدانی-و گروه آزمون-تحت درمان با ویتامین‌های {L C L}و{L E L}(600 میلیگرم روزانه از هر کدام)که از اولین روز انفارکتوس حاد قلبی شروع و تا دو هفته ادامه می‌یافت-تقسیم شدند.عملکرد دیاستولیک بطن چپ بوسیله ارزیابی طرح فلوی میترال با اکوکاردیوگرافی بررسی شد که در روزهای سوم و چهاردهم اندازه‌گیری می‌شد.و ناهمگونی رپولاریزاسیون میوکارد بوسیله اندازه‌گیری‌{L noisrepsid lavretni TQ L} در روزهای اول و چهاردهم بررسی شد. یافته‌ها: درمان با ویتامین {L C L}و{L E L}در گروه آزمون اختلال عملکرد دیاستولی بطن چپ را بهبود بخشید.مقادیر{L A kaeP L}و{L TRVI L}به ترتیب 1/0#$#64/0و28/11#$#2/82 در روز چهاردهم بطور معنی‌داری کوچکتر از مقادیر آنها(17/0#$#84/0 و 23/22#$#48/102)در روز سوم بود (01/0#$#{L eulavP L}).مقادیر{L E kaeP L}و نسبت {L A L}/{L E L}در روز چهاردهم در مقایسه با روز سوم افزایش معنی‌داری یافته بود(01/0#$#{L eulavP L}). درمان با ویتامین {L C L}و{L E L}مقادیر{L dTQ L}(اختلاف بین لیدی‌{L TQ L})فاصله در روز چهاردهم را نسبت به روز اول کاهش داد(001/0#$#{L eulavP L}). ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: این نتایج پیشنهاد می‌کنند که درمان ترکیبی با ویتامین‌{L C L}و{L E L}در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد ممکن است اثرات حفاظتی در برابر استرس اکسیداتیو داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)جدل 1-مقایسه مشخصات بالینی بیماران در گروه‌های مورد مطالعه‌جدول 2-مقایسه پارامترهای عملکرد دیاستولیک بطن چپ، روز سوم با روز چهاردهم در گروه درمان‌بحث‌ یافته‌های ما در این مطالعه مشخص کرد که درمان زود هنگام و کوتاه مدت با ویتامین‌های‌{L E L}و{L C L}، اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ ناشی از آسیب‌{L R/I L}میوکارد را رو به بهبودی می‌برد و باعث کاهش در مقادیر افزایش یافته‌{L dTQ L}می‌شود، همچنین در این مطالعه ارتباط مثبت بین اندازه‌{L dTQ L}و زما شل شدن ایزوولمیک بطنی(85/0{L r L} و 01/0#$#{L eulavP L})مشاهده شد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-مقایسه پارامترهای عملکرد دیاستولیک بطن چپ و{L dTQ L}روز چهاردهم بیماران بین گروه‌های مورد مطالعه(05/0{L P L}#$#، 01/0#$#{L P L}#$#:001/0#$#{L P L}#$#): الف){L dTQ L}(اختلاف بین لیدی فاصله‌{L TQ L})بر حسب هزارم ثانیه-(ب){L E kaeP L}(پیک سرعت فلومیترال در مرحله اول پرشدن بطن چپ)بر حسب متر بر ثانیه-(ج){L A kaeP L}(پیک سرعت فلومیترال در مرحله انقباض دهلیز چپ)بر حسب متر بر ثانیه(د){L A/E L}-(ه){L E emiT ceD L}(زمان کاهش سرعت فلو میترال در مرحله پر شدن اولیه)بر حسب هزارم ثانیه- (و){L TRCI L}(زمان شل شدن ایزوولمیک بطنی)بر حسب هزارم ثانیه‌نمودار 2-مقایسه‌{L dTQ L}روز اول با روز چهاردهم در هر گروه {L dTQ L}:اختلاف بین لیدی فاصله‌{L TQ L}الکتروکاردیوگرام بر حسب هزارم ثانیه(001/0#$#{L P L}#$#) طبق مطالعات‌{L etihS L}و همکاران مشخص گردید که ویتامین‌های آنتی اکسیدانی، استرس اکسیداتیو و اختلال عملکرد ناشی از آن را در کاردیومیوپاتی القا شده کاهش می‌دهد که این نتایج موافق با نتایج ما در مورد اثر محافظتی ویتامین‌های‌{L E L}و{L C L}می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.