Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تنش شغلی و عوامل موثر در آن در پزشکان شاغل در پزشکی قانونی شهر تهران در پاییز 1384

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاييز 1385 - شماره 43 (7 صفحه - از 144 تا 150)

کلید واژه های ماشینی : پزشکان شاغل در پزشکی ،تنش شغلی ،پزشکی قانونی ،میزان تنش ،میزان تنش شغلی ،عامل تنش ،شغلی ،پزشکان شاغل ،تنش از پرسشنامه تنش ،عوامل تنش‌زا ،متغیرها با میزان تنش ،میزان تنش در افراد ،سازمان پزشکی قانونی ،قانونی ،پرسشنامه تنش شغلی ،ابهام نقش ،پزشکی قانونی تهران ،تنش‌زا ،تنش در افراد ،میزان تنش از آزمون ،افراد با‌سابقه کاری ،تنش بیشتری نسبت ،بار کاری ،محیط کار ،کارشان در معرض عوامل ،بررسی ارتباط متغیرها ،تنش‌زایی مربوط به ابهام ،مورد تنش شغلی ،L eulavP ،eulavP L

زمینه و هدف: تنش(استرس)شغلی به صورت عدم هماهنگی بین نیازهای شغلی با توانایی‌ها، قابلیت‌ها و خواسته‌های فرد تعریف می‌شود. تنش شغلی دارای عوارض و پیامدهای مختلف جسمی، روانی و رفتاری است.پزشکان شاغل در پزشکی قانونی به جهت ماهیت و نوع کارشان در معرض عوامل تنش‌زا(استرسور)های گوناگون قرار دارند.مطالعه فوق به هدف تعیین میزان تنش شغلی و عوامل موثر در آن در پزشکان شاغل در پزشکی قانونی تهران انجام شده است. روش بررسی: این تحقیق به صورت مطالعه مقطعی بر روی پزشکان شاغل در پزشکی قانونی تهران در پاییز 1384 انجام شده است.برای سنجش تنش از پرسشنامه تنش شغلی‌{L wopisO L}استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار{L SSPS L}ویرایش 5/11 استفاده شده است.برای بررسی ارتباط متغیرها با میزان تنش از آزمون‌{L tset-T L}استفاده شده است.در کلیه آزمون‌های آماری انجام شده، خطای نوع اول معادل 05/0در نظر گرفته شده است. یافته‌ها: از حدود 110 نفر پزشک شاغل در پزشکی قانونی که دارای معیارهای ورود بودند، 81 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند، که میزان پاسخ‌دهی حدود 74%بود.بیشترین میانگین نمره تنش‌زایی مربوط به ابهام نقش(9/28)و مسئولیت‌پذیری(9/26)بود.میزان تنش در افراد مسن بیشتر از افراد جوانتر بود.همچنین افراد با سابقه کاری بیشتر و متخصص‌ها تنش بیشتری نسبت به افراد با سابقه کاری کمتر و پزشکان عمومی داشتند. مردها نیز تنش بیشتری را تحمل می‌کردند و این نتایج از نظر آماری معنی‌دار بود.میزان صحت پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ در حد 83/0#$#بود. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه بیشترین عامل تنش‌زا مربوط به ابهام نقش و مسئولیت پذیری بوده است لذا توصیه می‌شود که جهت کاهش تنش وظایف کاری پزشکان مشخص‌تر شده و سازمان، اطلاع رسانی بهتر و حمایت بیشتری از آنان انجام دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.