Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش میزان انگیزش به کار و عوامل مؤثر بر آن (مورد جوانان و زنان روستایی روستاهای استان آذربایجان شرقی)

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 20 علمی-پژوهشی (29 صفحه - از 3 تا 31)

کلیدواژه ها : انگیزش به کار ،آنومی ،نیاز به موفقیت ،انگیزه اقتصادی ،آرزوی شغلی

کلید واژه های ماشینی : انگیزش به کار ،استان آذربایجان شرقی ،روستاهای استان آذربایجان شرقی ،میزان انگیزش به کار ،آذربایجان شرقی ،زنان روستایی ،رضایت از زندگی ،روستایی ،SES ،آنومی اجتماعی ،روستایی روستاهای استان ،انگیزه اقتصادی ،افزایش میزان آنومی ،انگیزش به کار کشاورزی ،متغیر انگیزش به کار ،جوانان و زنان روستایی ،شغلی ،پاسخگویان ،متغیرهای مستقل ،روستای آذربایجان شرقی ،طریق متغیرهای SES ،میزان آنومی ،افزایش انگیزه اقتصادی ،فعالیت‌های اقتصادی ،مناطق روستایی استان آذربایجان ،متغیرهای رضایت از زندگی ،مناطق روستایی آذربایجان شرقی ،جامعه روستایی ،مناطق روستایی ،درصد در رده SES

مقاله حاضر بر اساس بخشی از اطلاعات مأخوذ از پیمایش جوانان و زنان روستایی در روستاهای استان آذربایجان شرقی تنظیم یافته است جامعه آماری را 11798 خانوار روستایی ساکن در 60 روستای استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد. بر اساس قواعد تعیین حجم نمونه 240 نفر از جوانان و زنان روستایی به طریق نمونه گیری طبقه ای با دقت احتمالی مطلوب 5% (d = 0.05) و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و نیکویی برازش مدل تحلیلی نشان می دهد: - میزان انگیزش به کار بر حسب گروه های سنی آزمودنی ها تغییر می کند. - با افزایش میزان آنومی (بی هنجاری اجتماعی)، انگیزش به کار در آزمودنی ها کاهش می یابد. - انگیزش به کار با افزایش نیاز به موفقیت (N-Ach) در آزمودنی ها افزایش می یابد. - میان انگیزش به کار و جنسیت رابطه معنی داری به دست نیامد. بدین ترتیب انگیزش به کار بر حسب جنسیت تغییر نمی کند. - میزان انگیزش به کار بر حسب وضعیت اجتماعی- اقتصادی (SES) پاسخگویان تغییر می کند. - میزان انگیزش به کار با افزایش انگیزه اقتصادی در آنان افزایش می یابد. - احساس خوداثربخشی همخوانی معناداری با انگیزش به کار نشان می دهد. با توجه به نیکویی برازش مدل تحلیلی از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نتایج حاصل نشان می دهد که بر حسب ارزش بتا (Beta) متغیرهای نیاز به موفقیت، انگیزه اقتصادی، فردگرایی، آرزوها و ترجیحات شغلی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، رضایت از زندگی، آنومی اجتماعی و التزام به کار به عنوان تعیین کننده ترین عوامل تاثیر گذار بر انگیزش به کار مطرح اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.