Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه اقتصادی و ضرورت پرداختن به فرهنگ ملی بخش دوم

نویسنده:

(10 صفحه - از 148 تا 157)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگی، توسعه، بازسازی دستگاه گوارش فرهنگی، گوارش، فرهنگ ملی، دستگاه گوارش فرهنگی ملی، کبد، اقتصادی، روده، عمل بازسازی گوارش فرهنگ ملی

خلاصه ماشینی: "از این نظر نیز توجه به عامل فرهنگ و بازسازیآن اهمیتی تعیین کننده و فوری دارد و اهمیت وفوری بودن آن را نیز ما تعیین نمی‌کنیم،بلکهسلطه‌گران در جهان با استفاده از شیوه‌های جدیدتأثیرگذاری بر اذهان تعیین می‌کنند:«در عصرحاضر با توجه به تقسیم‌بندی کشورها به«پیشرفته»و«عقب‌مانده»،«صنعتی»و«غیر صنعتی»و بالاخره توسعه‌طلبی‌هایسیاسی و اقتصادی و امکانات نقل و انتقال سریعو شیوه‌های جدید تبلیغات،فرهنگ‌پذیری ازحالت خود به خودی و طبیعی و متنعارف بیرونآمده و به مسابقه‌ای برای نفوذ و تسخیر،وبالاخره تحمیل فرهنگی برنامه‌ریزی شده تبدیلگردیده‌است. تجربۀتاریخی انسان،با توجه به محیط زیست وامکانات آن میزان خلاقیت‌های ذهنی و انطباقبدن با شرایط،محدوده‌های معینی برای خوراکانسان در جامعه‌های گوناگون پدید آورد،کهگر چه موئ‌اد خوراکی همانندی‌های بسیار با همدارند،ولی همانند فرهنگ انسانی،گذشته ازخطوط اشتراک،هر جامعه دارای ویژگی‌هایتغذیه‌ای خویش می‌باشد(گر چه ویژگی‌هایغذایی نیز همچون ویژگی‌های زندگی مللمختلف زیر تأثیر ویرانگر فرهنگ مصرف‌گراییغرب و یکسان‌سازی فرهنگی و غربی کردنهمۀ جهان قرار گرفته است). »45 هدف نهایی تمامی این چرخۀ زندگی که ازتهیۀ مواد غذایی،خوردن،عمل مکانیکی دهان،معده و روده‌ها و عمل شیمیایی بزاق دهان،غددمعده دوازدهه،روده‌ها،کبد از یک سو و دریافتاکسیژن هوا از سوی دیگر تشکیل می‌شود و دربرابر این روندهای دریافتی،دفع فضولات از رودۀبزرگ،دفع مایعات از مجاری دیگر و دفع گازاکسید کربن از راه شش‌ها در بازدم قرار دارد وامکان زنده ماندن و فعالیتهای بدنی و فکری درکوتاه مدت و بازسازی همۀ یاخته‌های بدن آدمی وزنده ماندن در بلند مدت را ممکن می‌سازد:«تنفس هم مانند سوختن معمولی،دربارۀ مصرفمواد،ملاحظه کاری ندارد. -بازسازی دستگاه گوارش فرهنگ ملی در یکی دو سدۀ گذشته،یا در را به رویهر چه خارجی است بسته‌ایم و با چسبیدنبی‌نتیجه به بخشی از فرهنگ گذشته که در اثردگرگون شدن اوضاع داخلی و خارجی خود نیزنیاز به نوسازی دارد مانع توسعه شده‌ایم،یا به بهانۀتوسعه بی‌توجه به هویت فرهنگی خویش،وسایل،ابزارها،کالاها،کارخانه‌ها،و بطور کلیهر چه را در زمنیه‌های گوناگون دیگران یا بهتراست گفته شود غربیها تولید کرده‌اند،واردکرده‌ایم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.