Skip to main content
فهرست مقالات

رشد همراه با آلودگی: توسعه ناپایدار در تایوان و پیامدهای آن

نویسنده:

مترجم:

(24 صفحه - از 30 تا 53)

کلیدواژه ها :

آلودگی هوا ،معجزهء تایوان ،آلودگی آب ،آلودگی خاک ،آلودگی سروصدا

کلید واژه های ماشینی : استراتژی، مدیران، سازمان، تحول استراتژیک، خط، ارزشهای، مقصود، مدیریتی، محصولات، اصلی

در این مقاله که با دیدی انتقادی از الگوی توسعهء تایوان نوشته شده است،غیر از قضاوتهای نویسنده دربارهء مقولهء رشد پایدار در کشورهای در حال صنعتی شدن،که مستلزم بحث و بررسی عمیقتری است،مسئلهء حائز اهمیت و بسیار بحرانی در رابطه با شهرها(به ویژه تایپه،پایتخت تایوان)و آلودگی آنهاست.در رویکرد توسعهء شهری-صنعتی در شرایط افزایش سریع جمعیت(که خود از بزرگترین عوامل تخریب محیط زیست است)اگر تخریب به آستانهء بحرانی‌ جریان بدون بازگشت نرسیده باشد،جبران خطرات زیست محیطی با سرمایه‌داری بالای خود یکی از موانع توسعه‌ محسوب می‌شود.

خلاصه ماشینی: "برداشت دیگر این است که از هریک از اعضایگروه مریخ بپرسیم اگر فردا صبح از خواب برخیزندو تا آن مقدار پول در بانک داشته باشند که بتوانندبازنشسته شوند و باز به کار خود در سازمان ادامهدهند،در آن صورت مقصود سازمان را چگونهتبیین خواهند کرد؟چه احساسی قوی‌تر از احساسآنها نسبت به مقصود سازمان آنان را برمی‌انگیزد تاانرژی خلاق و ارزشمند خود را صادقانه وقفتلاش برای شرکت کنند؟ شرکتها وقتی وارد قرن بیست و یکم می‌شوند،ناچار باید از انرژی و استعداد خلاق کارمندان خوداستفادۀ کامل کنند. این ادراکات وبرداشتها به نوبۀ خود اقدامات مدیریتی را که هدفآن درک شرایط محیطی یا سازمانی از طریقجمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و غیرهاست،به پیش می‌برد(خط 5)و این اقدامات،بهنوبۀ خود،درک نیاز به تحول و مقاومت در برابرتغییر را مجددا شکل می‌دهند(خط 6)و سعیمی‌کنند که محیط(خط 7)،سازمان(خط 8)و یامحتوای استراتژی(خط 9)را تحت تأثیر قراردهند،اقداماتی که هدف آنها محیط یا سازماناست،تمایل به تغییر یا مقاومت در برابر تغییر ازسوی ذینفعان کلیدی محیطی یا سازمانی شکلمی‌دهند و خودشان را به صورت نتایج اقتصادی وغیراقتصادی نظیر حمایت از تحول،اخلاقیات&%00111SDMG001G% کارکنان،و رضایت ذینفعان سازمان نشان می‌دهند(خط 10). براساس چارچوب همگرا که در شکل 1 ارائهشده است،ما دو سؤال کلی تحقیقی را درخصوصپرسشهای اساسی که در تحقیقات مربوط به تحولاستراتژیک پاسخی به آنها داده نشده است،مطرحمی‌کنیم: سؤال تحقیقی شمارۀ 1:تا چه حد نوساناتتغییر در محتوای استراتژی توسط نوسانات درمحتوا و تغییرات در فرایندهای مدیریتی،نظیرادراکات و اقدامات قابل تبیین است؟ مهمترین اختلافی که ما در بررسیهای خود بهآن رسیدیم[12]این بود که ما در مواجه با شرایطمشابه محیطی یا سازمانی(نظیر مقررات‌زدایی وافت عملکرد)،بعضی از سازمانها از طریق تحولاستراتژیک به این شرایط پاسخ می‌دهند ولیسازمانهای دیگر چنین کاری را نمی‌کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.