Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش راهبرد خودگردانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 151 تا 170)

آموزش راهبرد خودگردانی یکی از تکنیک های رفتاری - شناختی است که به کـودک پرخاشـگر دارای نقص شناختی نحوة تحلیل رویدادها، روند حل مسأله، انتخاب راهبردهایی جهت کشف راه حل هـا و گـام هـای رسیدن به هدف را آموزش می دهد . هدف از این پژوهش، بررسی اثر آموزش راهبرد خـودگردانی خـود دستوری کلامی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانة کودکان بود . با اسـتفاده از روش نمونـه گیـری انباشـته، تعداد 3 نفر دانش آموز پرخاشگر، براساس چک لیست پرخاشگری و آزمون هوشی وکسلر با کسب نمـرة 54 در چک لیست و 101 در آزمون وکسلر انتخاب گردیدن د . روش تحقیق از نوع طرح سری های زمـانی است که در قالب آن،پنج رفتار پرخاشگرانه شامل : داد و فریاد کردن، گوش نکردن به راهنمایی های A-B دیگران، انداختن تقصیر به گردن دیگران، زور گفتن و کتـک زدن درسـه مرحلـة خـط پایـه A ،مرحلـة آمــوزش B و مرحلــة پیگیــری مــورد بررســی قــرار گرفتنــد . نتــایج نــشان داد کــه آمــوزش راهبــرد خوددستوردهی کلامی موجب کاهش رفتار های پرخاشگرانة کودکان می گردد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.