Skip to main content
فهرست مقالات

انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خود سنجی و فرم گزارش معلم

نویسنده: ؛

بهار 1385، سال ششم - شماره 1 علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 529 تا 558)

کلیدواژه ها : هنجاریابی ،روایی ،پرسشنامه خودسنجی ،سیاهه رفتاری کودک آخنباخ ،فرم گزارش معلم

کلید واژه های ماشینی : سیاهه رفتاری کودک آخنباخ ،آخنباخ ،CBCL ،TRF ،YSR ،سیاهه رفتاری کودک ،فرم گزارش معلم ،اختلالات عاطفی ،رفتاری کودک ،هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک ،سنجش اختلالات عاطفی ،CSI ،فرمهای YSR ،مشکلات عاطفی ،فرم والد CSI ،ضرایب همبستگی ،فرم TRF ،ضرایب همبستگی در سطح ،مقیاسهای فرم TRF ،مقیاسهای فرم YSR ،فرمهای ASEBA ،ASEBA ،فرم CBCL ،سؤالات ،تجربه آخنباخ ،نتایج حاصل از همبستگی ،مقیاسهای فرم CBCL ،CBCL و ،مقیاسهای مبتنی بر تجربه ،ضریب همبستگی

هدف : پژوهش حاضر با هدف انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک CBCL ، پرسشنامه خودسـنجی YSR و فـرم گـزارش معلم TRF برای دانش آموزان دختر و پسر دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تهران اجرا شد . روش : نمونه مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 1437 دانش آموز 748 پسر و 689 دختر تهـران بـود کـه بـا اسـتفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله ای، انتخاب و فرمهای مذکور در مورد آنها تکمیل شـد . بـرای تحلیـل سـؤالات و بـرآورد ویژگیهای روان سنجی مقیاسهای مربوط به هر یک از فرمهای مذکور، از مدل کلاسیک آزمون استفاده شد . همسانی درونی مقیاسها بـا استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برآورد شده است . یافته ها : دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاسها از 0 / 95 - 0 / 63 است . ثبات زمانی مقیاسها نیز با استفاده از روش آزمون – بازآزمون با یک فاصله زمانی 8 - 5 هفته بررسی شد و دامنه ضرایب ثبات زمانی از 0 / 32 تا 0 / 67 به د ست آمد . توافق بین پاسخ دهندگان نیـز مورد بررسی قرار گرفت . دامنه این ضرایب از 0 / 09 تا 0 / 67 نوسان داشت . در خصوص روایی نیز تحلیلهای مختلفی صورت گرفـت .از جمل این تحلیلها می توان به همبستگی درونی مقیاسهای هر فرم، همبستگی سوال - نمـره کـل، تمایزگـذاری گروهـی، قـدرت تمایزگذاری و تحلیل عاملی اشاره کرد . نتیجه گیری : به طور کلی یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هـر سـه فـرم، از اعتبـار و روایـی مطلـوب و بـالایی برخوردارند و با اطمینان می توان از آنها برای سنجش اختلالات عاطفی _ رفتاری کودکان و نوجوانان 18 - 6 ساله استفاده کرد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.