Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر نیمرخ روانی زنان دارای ناتوانیهای جسمی ـ حرکتی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 19 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 559 تا 576)

کلیدواژه ها : آموزش مهارتهای زندگی ،معلولین جسمی - حرکتی ،نیمرخ روانی

کلید واژه های ماشینی : آموزش مهارتهای زندگی ،برنامه آموزش مهارتهای زندگی ،مهارتهای زندگی ،سازمان بهداشت جهانی ،تأثیر برنامه آموزش مهارتهای زندگی ،تأثیر آموزش مهارتهای زندگی ،سلامت روانی ،جلسه آموزش مهارتهای زندگی ،برنامه آموزش ،ناسازگاری اجتماعی ،گروه آزمایشی ،ناتوانی جسمی ،جسمی ،اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی ،مهارتهای زندگی با استفاده ،سلامت روانی زنان ،میزان سلامت روانی ،سازگاری اجتماعی ،میزان افسردگی ،پرسشنامه سلامت ،میزان اضطراب ،افسردگی زنان ،مورد گروه آزمایشی ،جلسات آموزش ،آزمودنیهای گروه آزمایشی ،ناتوانیهای جسمی ،نیم‌رخ روانی ،افزایش سلامت روانی ،کاهش اضطراب ،مهارتهای اجتماعی

هدف : این پژوهش به تأثیر برنامه آموزش مهارتهای زندگی طراحی شده توسط سازمان بهداشت جهانی، 1993 بر میـزان سـلامت روانی و نیز میزان اضطراب، ناسازگاری اجتماعی و افسردگی زنان دارای ناتوانیهای جسمی - حرکتی پرداخته است . روش : به این منظور 16 نفر زن دارا ی ناتوان ی ج سمی - حرکت ی در شهر اصفهان به شیوه تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایـشی و گواه قرار گرفتند . پیش از برگزاری اولین جلسه آموزش مهارتهای زندگی با استفاده از پرسشنامهGHQ پرسشنامه سلامت عمومی در مورد گروه آزمایشی و گواه پیش آزمون اجرا شد؛ سپس برای گروه آزمایشی 10 جلسه هفتگی 120 دقیقـه ای برنامـه آمـوزش مهارتهای زندگی برگزار شد . در هر یک از این جلسات یکی از مهارتهای اساسی مطرح شده در راهنمای آموزش مهارتهـای زنـدگی آموزش داده می شد . این مهارتها عبارت بودند از : شناخت خصوصیات و تواناییهای خود، توجه به ارزشهای شخصی، خانوادگی و اجتماعی، بـه کـار بـردن روشهای صحیح برقراری ارتباط، قاطعیت، دوست یابی، تعیین هدف و دستیابی به آن، تصمیم گیری صحیح، پرهیز از خـشونت و حفـظ سلامت . بلافاصله پس از اتمام جلسات آموزش مهارتهای زندگی بر روی هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون اجرا شد یافته ها : P<0 / 05 تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش معنی دار سلامت روانـی و کاهش معنی دار اضطراب P<0 / 05 و ناسازگاری اجتماعی P < 0 / 05 در آزمودنیها شده است و فقط بر میزان افسردگی آنها تأثیر معنی داری نداشته است . نتیجه گیری : یافته ها ی این پژوهش م ی تواند به ارایه خدمات بهتر برای سلامت روانی زنان دارای ناتوانیهای جسمی – حرکتی مفیـد باشد .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.