Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه ساختار عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

نویسنده: ؛

پاییز 1385 - شماره 21 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 769 تا 786)

کلیدواژه ها : فرم گزارش معلم ،آخنباخ ،تحلیل عاملی تأییدی ،مشکلات عاطفی-رفتاری ،ساختار عاملی

کلید واژه های ماشینی : عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ ،ساختار عاملی فرم گزارش معلم ،فرم گزارش معلم ،معلم آخنباخ با استفاده ،آخنباخ ،تحلیل عاملی تأییدی ،آخنباخ از برازش ،عاملی تأییدی ،ساختار عاملی ،استفاده از تحلیل عاملی ،برازش مدل ،برآورد پارامترها و برازش مدل ،تحلیل عاملی ،TRF ،سؤال ،تغییر ناپذیری اندازه‌گیری ،سندرمی فرم ،عاملی همبسته آخنباخ ،سندرمهای مورد سنجش ،ریشه دوم برآورد ،شاخص برازش ،تغییر ناپذیری ،ابزاری روا در سنجش ،آزمون تغییر ناپذیری ،ریشه دوم ،کفایت برازش مدل ،شاخص ریشه دوم ،عاملی آخنباخ ،مدل آخنباخ ،عاملی TRF

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ با استفاده از رویکرد تحلیل‌ عاملی تأییدی به اجرا درآمد.روش:در این مطالعه از بخشی از داده‌های پژوهش مینایی(1384)،استفاده‌ شد که شامل 693 دانش‌آموز پسر و 588 دانش‌آموز دختر مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهر تهران‌ است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.برای برآورد پارامترها و برازش مدل از تابع کمترین مجذورات وزن‌دار استفاده شد.یافته‌ها:برای ارزیابی کفایت‌ برازش مدل از شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب،شاخص برازش تطبیقی،ریشه دوم‌ میانگین مجذورات پس‌مانده‌های استاندارد شده،شاخص تاکر-لویز،شاخص خوبی برازندگی و شاخص‌ تعدیل یافته خوبی برازندگی استفاده شد.نتایج نشان داد که مدل 8 عامل همبسته آخنباخ از برازش خوبی‌ باد داده‌ها برخوردار است.این یافته شاهد دیگری در زمینه روایی درونی سازه فرم گزارش معلم فراهم آورد. علاوه بر این،نتایج نشان داد که سندرمهای فرم مورد بحث همپوشی کامل با همدیگر ندارند.این مطلب‌ حاکی از این است که سندرمها واجد روایی تشخیصی هستند.نتیجه‌گیری:بطور کلی،یافته‌های پژوهش‌ بیانگر این است که ساختار عاملی فرم گزارش معلم از برازش مطلوبی برای دانش‌آموزان 6-18 سال شهر تهران دارد و ازآن می‌توان بعنوان ابزاری روا در سنجش 8 اختلال عاطفی-رفتاری استفاده کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.