Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و ارزیابی عوامل خطرزا در افراد دچار آنفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان شهید مدرس در سالهای 74-73

نویسنده:

(6 صفحه - از 13 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : انفارکتوس حاد میوکارد ،قند خون ناشتا ،میانگین میزان قند خون ناشتا ،استعمال دخانیات ،انفارکتوس ،انفارکتوس میوکارد ،فشار خون ،عوامل خطر ،زنان دچار انفارکتوس حاد ،خطر نسبی افزایش فشار خون ،کلسترول ،هیپرلیپیدمی ،بیمار ،افزایش فشار خون ،آنفارکتوس حاد میوکارد ،مردان ،زنان ،فشار خون و استعمال دخانیات ،افراد دچار آنفارکتوس حاد ،دیابت ،میانگین ،هیپرکلسترولمی ،افراد دچار انفارکتوس میوکارد ،تاریخچه خانوادگی انفارکتوس میوکارد ،سنی ،میانگین میزان کلسترول افراد ،افراد دچار انفارکتوس حاد ،افراد دچار هیپرکلسترولمی و میانگین ،جنس ،زنان دچار انفارکتوس میوکارد

برای بررسی و ارزیابی عوامل خطر در مردان و زنان دچار انفارکتوس حاد میوکارد تحقیقی بر روی 126 بیمار متشکل از 81 مرد با میانگین سنی 32/11± 83/57 سال و 45 زن با میانگین سنی 81/11 ± 53/62 سال انجام گرفت. در این تحقیق عوامل خطری از جمله سن، جنس، دیابت، فشار خون، هیپرلیپیدمی، استعمال دخانیات، تاریخچه خانوادگی، میزان اسید اوریک خون و وضعیت تاهل مورد بررسی قرار گرفت. در سطح اطمینان 99/0 بین جنس و عوامل خطری مثل فشار خون و استعمال دخانیات اختلاف آماری معنی دار وجود داشت اما بین جنس و تاریخچه خانوادگی، نوع هیپرلیپیدمی و وضعیت تاهل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میانگین میزان کلسترول افراد دچار هیپرکلسترولمی و میانگین تری گلیسیرید افراد مبتلا به هیپرتریگلیسریدمی و میانگین میزان قند خون ناشتا بیشتر از mg/dl 180 در مردان، کمتر از میانگین این پارامترها در زنان بود. میانگین میزان اسید اوریک مردان دچار هیپراوریسمی اندکی بیشتر از میانگین این پارامتر در زنان هیراوریسمی بود اما هیچ تفاوت آماری معنی داری بین میانگین ها در دو جنس مشاهده نشد. خطر نسبی افزایش فشار خون، استعمال دخانیات، تاریخچه خانوادگی، هیپرلیپیدمی، هیپرکلسترولمی، دیابت و هیپراوریسمی به ترتیب 85/0، 56/0، 16/0، 68/1، 03/1، 4/0، 47/0 در کل افراد محاسبه شد.

خلاصه ماشینی:

"برای بررسی و ارزیابی عوامل خطر در مردان و زنان دچار انفارکتوس حاد میوکارد تحقیقی بر روی 126 اطمینان 99/0 بین جنس و عوامل خطری مثل فشار خون و استعمال دخانیات اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت اما بین جنس و تاریخچه خانوادگی،نوع هیپرلیپیدمی و وضعیت تأهل تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. میانگین میزان اسید اوریک مردان دچار هیپرواوریسمی اندکی بیشتر از میانگین این‌ پارامتر در زنان هیرواوریسمی بود اما هیچ تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین‌ها در دو جنس مشاهده نشد. خطر در بروز انفارکتوس میوکارد در مردان و زنان دچار اولین‌ جدول 1-توزیع فراوانی‌های مطلق و نسبی مردان و زنان دچار انفارکتوس حاد میوکارد بیمارستان شهید مدرس 74-1373 حاد میوکارد شده بودند برابر 85/0 بود که برای مردان 5/0 خطر نسبی استعمال دخانیات در کل افراد مورد مطالعه 56/0 افراد مبتلا به دیابت براساس افزایش قند خون ناشتا به دو 110 داشتند که از این تعداد 18 نفر از مردان(2/22 درصد)و 18 نفر از زنان(0/40 درصد)قند خون ناشتا بیشتر از mg/dl بین جنس و میزان قند خون ناشتا بیشتر از (48/75(به تصویر صفحه مراجعه شود)56/267)بود اما هیچ تفاوت معنی‌داری بین دو خطر نسبی میزان قند خون ناشتا بیشتر از mg/dl 180 در کل افراد دچار انفارکتوس میوکارد 4/0 بود که برای مردان‌ در این مطالعه 40 نفر(7/31 درصد)از افراد مورد مطالعه‌ دچار انفارکتوس میوکارد 46 نفر(5/36 درصد)از افراد جدول 2:توزیع فراوانی افراد دچار انفارکتوس حاد میوکارد در گروههای سنی مختلف براساس طبقه‌بندی مراحل خطر اصلی‌ (3/33 درصد)فشار خون بالا داشتند و در زنان با افزایش سن، سیستولیک برابر 2 بود که این نسبت در زنان مطالعه حاضر"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.