Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین ارتباطات و معادلات همبستگی بین شاخصهای تن سنجی anthropometric به تفکیک جنس در کودکان 4-1 ساله مهد کودکهای شمال شهر تهران

نویسنده:

(6 صفحه - از 27 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : کودکان، سنی، دور باسن، دور کمر، وزن، دور بازو، شاخصهای تن سنجی به تفکیک، تن سنجی به تفکیک جنس، همبستگی، دور، دختران، میانگین، میانگین دور باسن، وزن دور سر دور باسن، تعیین اندازه‌های ابعاد بدن، دور سینه، اندازه، تغذیه، اختلاف میانگین دور باسن، تفکیک جنس در کودکان، اندازه‌های ابعاد بدن و شاخص‌های، اختلاف میانگین دور سینه، تفکیک جنس، دور کمر و دور باسن، تعیین ارتباطات و معادلات همبستگی، میانگین وزن، اختلاف میانگین دور کمر، رشد، دور سر، دور باسن کودکان پسر

تعیین اندازه های ابعاد بدن و شاخص های تن سنجی یکی از معیار های مهم برای ارزیابی رشد جسمانی و تغذیه ای در کودکـان می باشد: رشد کودکـان در 1 تا 2 سالگی سریع بوده ولی بعد از 2 سالگی کمتر می شود، تغییراتی که در قد، وزن، دور بازو ، دور کمر، دور باسن تا 5 سالگی ایجاد می شود، برای تعیین تغییرات در ابعاد بدن و وضعیت رشد و تغذیه، شاخص های مناسبی می باشند، از طرفی تعیین ارتباط و همبستگی بین ابعاد بدن، کاربرد زیادی در بخش های مختلف تحقیقـاتی دارد، همچنین افزایش دورسر نشان دهنده رشد مغز است: این تحقیق در سال 1378 بر روی 1060 کودک 1 تا 4 ساله که 529 نفر دختر و 531 نفر پسر بودند، انجام گرفت. بررسی در مهد کودک های تهران و به روش مطالعه مقطعی صـورت پذیرفـت. در این مطالعه قد، وزن، دور بازو ، دور سینـه ، دور سر، دور باسن ، دورکمر مورد اندازه گـیری قرار گرفت. داده ها با نـرم افـزار spss تحـتWindows ، تجزیه و تحلیـل آماری شدند و P<0.05 معنی دار تلقی شد: میانگین و انحراف معیار ابعاد تعیین گردید سپس اختلاف میانگین ابعاد مختلف بدن به تفکیک گروه های سنی و جنسی محاسبه شد و از آزمون آنالیز واریانس (Variance Analysis) برای تعیین معنی دار بودن آن استفاده گردید و نحوه ارتباط اندازه ها با همبستگی (Regresion) مشخص شد: در پسران و دختران یک ساله، اختلاف میانگین تمام شاخـص ها، غیر از وزن معنی دار بود .در گروه سنی دو ساله میانگـین دور سینه ،دور بازو ، دور کمر، به تفکیک جنس معنی دار نبود: در گروه سنی سه سـاله، میانگین دور باسن و در گروه سنی چهار ساله، میانگین وزن معنی دار بود.

خلاصه ماشینی: "تعیین اندازه‌های ابعاد بدن و شاخص‌های تن سنجی یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی رشد جسمانی و تغذیه‌ای در کودکان می‌باشد. این تحقیق در سال 1378 بر روی 1060 کودک 1 تا 4 ساله که 529 نفر دختر و 531 نفر پسر بودند،انجام گرفت. ابعاد تعیین گردید سپس اختلاف میانگین ابعاد مختلف بدن به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی محاسبه شد و از آزمون آنالیز واریانس‌ جدول 1-توزیع فراوانی و مطلق نسبی میانگین سن کودکان مورد بررسی به تفکیک جنس 1-اختلاف میانگین قد و وزن دور سر دور باسن در تمام گروههای سنی معنی‌دار است. 6-اختلاف میانگین دور باسن بین گروههای a/b/c/d معنی دار است. 7-اختلاف میانگین دور باسن بین گروههای‌سنی 2 و 4 ساله معنی دار است. جدول:2-میانگین و انحراف معیار وزن،قد،دور بازو،دور سر،دور سینه،دور کمر و دور باسن کودکان پسر به تفکیک سن 1-اختلاف میانگین قد و وزن و دور سر و دور باسن در تمام گروههای سنی معنی دار است. 2-اختلاف میانگین دور سینه در گروههای a/b/c/d معنی دار است. 2-اختلاف میانگین دور سینه در گروههای a/b/c/d معنی دار است. 3-اختلاف میانگین دور کمر در گروههای a/b/c/d معنی دار است. 3-اختلاف میانگین دور کمر در گروههای a/b/c/d معنی دار است. جدول:3-میانگین و انحراف معیار قد،وزن،دور بازو،دور سر،دور سینه،دور کمر،دور باسن،کودکان دختر به تفکیک سن (به تصویر صفحه مراجعه شود) -6 ساله انجام گرفته است(8)نشان می‌دهد که دور کمر در دختران بیشتر از پسران است و در 5/7،5/10،5/12،5/3 سالگی اختلاف معنی‌دار وجود دارد که در تحقیق حاضر نیز دور باسن در گروه سنی 3 و 4 ساله معنی‌دار بوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.