Skip to main content

تازه ترین شماره ها

مجله / شماره
تاریخ ثبت در پایگاه
1. سیاست گذاری اقتصادی
1395/12/09
2. مطالعات راهبردی
1395/12/09
3. روش ها و مدل های روان شناختی
1395/12/09
4. مطالعات راهبردی
1395/12/09
5. رشد آموزش جغرافیا
1395/12/09
6. روش ها و مدل های روان شناختی
1395/12/09
7. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
1395/12/09
1395/12/08
9. علوم حدیث
1395/12/08
1395/12/08
11. میقات حج
1395/12/08
12. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
1395/12/08
1395/12/08
14. نقد کتاب قرآن و حدیث
1395/12/08
15. مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی
1395/12/08
16. پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
1395/12/08
17. پژوهش های ارتباطی
1395/12/08
18. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
1395/12/08
19. پژوهش های زبان شناختی قرآن
1395/12/08
20. میراث شهاب
1395/12/08
21. رشد آموزش هنر
1395/12/08
22. تحقیقات علوم قرآن و حدیث
1395/12/08
24. اعتیاد پژوهی
1395/12/08
25. مدیریت صنعتی(دانشگاه تهران)
1395/12/08
26. پژوهشهای علوم تاریخی
1395/12/08
27. مدیریت بازرگانی
1395/12/08
28. مطالعات قرآنی
1395/12/08
29. مدیریت بهداشت و درمان
1395/12/08
30. روانشناسی تربیتی
1395/12/08
31. روانشناسی تربیتی
1395/12/08
32. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
1395/12/08
33. پژوهش نامه معارف قرآنی
1395/12/08
34. زن در فرهنگ و هنر
1395/12/08
35. مطالعات مدیریت گردشگری
1395/12/08
36. اللغة العربیه و آدابها
1395/12/08
37. مطالعات روانشناختی
1395/12/08
38. علوم حدیث
1395/12/08
39. علوم حدیث
1395/12/08
1395/12/08
41. پژوهش های مدیریت در ایران
1395/12/08
42. پژوهش های زبانی
1395/12/08
43. پژوهش های مدیریت در ایران
1395/12/08
44. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی
1395/12/07
45. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
1395/12/07
46. گنجینه اسناد
1395/12/07
47. پژوهش های زبان شناختی قرآن
1395/12/07
48. پژوهش های جامعه شناسی معاصر
1395/12/07
49. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان
1395/12/07
50. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی
1395/12/07