Skip to main content

40 مجله

Iranian Journal of health And Physical Activity

 • آخرین شماره :
  Vol. 4 - No.1 - 2013
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

Annals of Applied Sport Science (تازه‌های علوم کاربردی ورزش)

 • آخرین شماره :
  SPRING 2016, Vol 4 - No 1
 • وابسته به :
  سازمان پژوهشگران ورزشی پارسان

المپیک

 • آخرین شماره :
  زمستان 1393 - شماره 65
 • وابسته به :
  کمیته ملی المپیک

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان ۱۳۹۵ - شماره 7
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1392، سال اول- شماره 1

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1394 - شماره 9
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  دی و بهمن 1394 - شماره 33
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1392 ، سال دوم - شماره 6
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1395 - شماره 27
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در ورزش تربیتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1394 - شماره 8

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار 1394، دوره ی هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  جهاد دانشگاهی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1395 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1395، سال ششم - شماره 11
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1395 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1388 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حرکت

 • آخرین شماره :
  پاییز 1387 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رشد آموزش تربیت بدنی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1395 - شماره 60
 • وابسته به :
  سازمان آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1394 - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1395 - شماره 23
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتارحرکتی و روانشناسی ورزش

 • آخرین شماره :
  تابستان 1388 - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1394 - شماره 10
 • وابسته به :
  دانشگاه گیلان

طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1394 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

علوم حرکت انسان

 • آخرین شماره :
  پاییز 1387 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده تربیت بدنی

علوم زیستی و ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1394 - شماره 27
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

علوم کاربردی ورزش و تندرستی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1393 - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم ورزش

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1388 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1395 - شماره 31
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1395 - شماره 12
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

مدیریت و توسعه ورزش

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1394، سال سوم - شماره 7
 • وابسته به :
  دانشگاه گیلان

مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

 • آخرین شماره :
  تابستان 1391، سال اول - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال

 • آخرین شماره :
  بهار 1393 ، دوره دوم - شماره 1
 • وابسته به :
  مجتمع ورزشی شمال مرعش

مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1395 - شماره 6
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1395، سال اول - شماره 2

مطالعات روانشناسی ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1395 - شماره 17
 • وابسته به :
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1394 - شماره 18
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1395 - شماره 7

مطالعات مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  مرداد و شهریور 1395 - شماره 37
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ورزش و علوم زیست حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1393 - شماره 12
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت معلم سبزوار