Skip to main content
قائمة المقالات

اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو

مؤلف:

العلمية - البحثية (وزارت علوم)/ISC (28 صفحة - من 127 إلی 154)

الکلمات المفتاحية :

طلا ،نفت خام ،مدل BEKK ،دلار آمریکا ،مدل قارچ چند متغیره نامتقارن ،سرریز تلاطم

الكلمات المفتاحية عبر المكننة : نفت ، بازار نفت ، بازار ، ارز ، طلا و ارزش دلار آمریکا ، تلاطم ، اثر سرریز ، قیمت نفت ، ریسک ، بازده‌ی

هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت ، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال هـای پیش از ٢٠٠٣ میباشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال هـا (٢٠٠٣- ١٩٨٧) و (٢٠١٢- ٢٠٠٣) تخمـین زده شده است . نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنهـا بـه شـدت تحـت تـاثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار میگیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال ٢٠٠٣ باعث ارتباط معنـادار بین بازدهی ها و تقویت انتقال تلاطم بین ٣ بازار نفت ، طلا و ارز شده است . نامتقارنی خبـر بـد و خـوب در الگـو مـورد تایید قرار گرفته و نشان می دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها میتواند در تقویت رابطه بین بازدهی ها و میـزان سرریز ریسک موثر باشد. در نهایت ، نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آمـاری معنـادار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می دهد.

خلاصه ماشینی:

"ابتدا پرسش مطرح شده در ذهن پژوهشگر این بود که به چه دلیل در دهه اخیر یقمت نفت و طلا حدود ٣ برابر شد؟ آیا این موضوع میتواند به کاهش ارزش دلار آمریکا مرتبط باشد؟ اصولا نحوه ارتباط میان این بازارها در سطح قیمت (رابطه علیت ) و نحوه انتقال سرریز تلاطم میان آنها چگونه است ؟ در این رابطه چندین فرضـیه از دیدگاه اقتصاددانان مطرح است که عبارتند از اینکه : - با گسترش رکود اقتصادی در جهان و افت بازدهی در بازارهای سرمایه و پایین بودن نرخ بهـره بسیاری از سفته بازان در بازارهای مالی به سمت بازار نفت و طلا سوق یافته اند که بـا افـزایش خریـد و فـروش در بازارهای آتی نفت و طلا موجب افزایش قیمت نقدی آنها میشوند. مقاله حاضر در راستای ارتباط میان بازارهای نفت ، ارز و طـلا اسـت و بـه مطالعـه پویـای تلاطـم و رابطه بین بازدهیها و چگونگی سرریز ریسک در بازارها با استفاده از داده های هفتگی در ٢ بازه زمانی بین سال های (٢٠٠٣-١٩٩٣) و پیش از ٢٠٠٣ یم پردازد. نتایج آنها نشان داد که ارتباط بلندمدت و منفی میان این دو متغیر وجود دارد، اما تلاطـم قیمـت هـا در ایـن دو بازار مستقل از یکدیگر است ، به طوری که نوسان هـای مـداوم در ارزش دلار آمریکـا نمـیتوانـد دلیـل معنادار در تغییرات قیمت بازار نفت باشد. کوواریانس شرطی بازار نفت و طلا طی سال های (٢٠١٢-٢٠٠٢) از بررسی نمودارهای فوق نتایج زیر را میتوان به دست آورد: − ریسک بازدهی ارزش دلار (Hee) در سال های پس از ٢٠٠٣ نسبت به پیش آن دارای طول نوسان بیشتری شده است ."


لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی الدخول الموقع.