Skip to main content
Article List

سطح و درجه ی آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی؛ (از دیدگاه کشاورزان)

Writer:

Science-Research/ISC (14 page(s) - From 19 to 32)

خشکسالی، بر طیف گسترده‌ای از اقلیم‌ها و اکوسیستم‌ها تأثیر می‌گذارد. شعاع تأثیر این پدیده، در مناطق روستایی بیش از سایر نقاط است؛ زیرا اقتصاد روستایی، اتکای شایان­توجهی به فعالیت‌های کشاورزی دارد. شرایط اقلیمی، تا حد زیادی بر تولید محصول اثر گذاشته است، اما همزمان کیفیت و کمیت آب، نهادها، شرایط اقتصادی و اجتماعی در ایجاد فرصت یا برعکس، استرس برای مردم محلی و امرارمعاش عمل می‌کنند. از نظر مردم محلی، خشکسالی هر فصل، بارش اندک نسبت به تقاضای آب است که سبب برداشت محصول ضعیف یا در کل، ناکامی کشت و ایجاد مشکل در دامداری به­دلیل کمبود تغذیه و بارندگی اندک می­شود. پژوهش حاضر با هدف پهنه‌بندی دهستان مورد مطالعه، برای نشان­دادن سطح و درجۀ آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی از دیدگاه کشاورزان صورت گرفته است؛ بنابراین، ده روستا به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و با تکمیل 300 پرسشنامه، سطح و درجۀ آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی، با استفاده از متغیرهای مربوط سنجیده شد. روستاهای نمونه، براساس داده‌های برداشت‌شده و با استفاده از تحلیل واریانس، در محیط نرم‌افزار SPSS رتبه‌بندی و درنهایت، با استفاده از روش میان­یابی در نرم‌افزار GIS، دهستان مورد مطالعه از نظر سطح و درجۀ آسیب‌پذیری پهنه‌بندی شد. نتایج نشان می‌دهد روستاهای مورد مطالعه، از نظر سطح و درجۀ آسیب‌پذیری، تفاوت شایان­ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند. درنهایت، تمامی روستاهای این دهستان، در پنج طیف، از بسیار کم تا بسیار زیاد طبقه‌بندی شدند تا روستاهای دارای ریسک بالاتر، از نظر آسیب‌پذیری شناسایی شوند.

You should become a Enter to be able to see articles.