Skip to main content
Article List

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

Writer:

Science-Research (وزارت علوم) (26 page(s) - From 113 to 138)

هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه مازندران بر سبک زندگی دینی آنان می باشد. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی بوردیو است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 39۰ نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395 - 139۴ می باشند که با روش نمونهگیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدهاند. ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فرهنگی پاسخگویان در حد متوسط رو به پایین ) 66 / 7 از 2۰ ( بوده است؛ در حالی که سبک زندگی دینی آنها در حد متوسط رو به بالا ) ۰2 / 13 از 2۰ ( گزارش شده است. نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سرمایه فرهنگی و دو بعد آن )سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده( بر سبک زندگی دینی تاثیر معکوس و معناداری دارند؛ درصورتی که سرمایه فرهنگی تجسم یافته بر سبک زندگی دینی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. این در حالی است که ابعاد سرمایه فرهنگی روی هم رفته توانسته اند 31 درصد از تغییرات سبک زندگی دینی را تبیین نمایند. دانشجویان فرهنگ و دین و ارزش های مبتنی بر جامعه خود را طرد نمی کنند، ولی آنها را تعدیل می کنند تا با تنوع انتخاب های بیشتری روبه رو گردند.


You should become a Enter to be able to see articles.