Skip to main content
Article List

قحطی سال 1273 قمری در تبریز

Writer:

(4 page(s) - From 266 to 269)

Automated keywords : میرزا آقا خان ، میرزا فضل‌الله وزیر نظام ، نظام برادر میرزا آقا خان ، قحطی سال ، وزیر نظام برادر میرزا آقا ، میرزا صادق قائم‌مقام ، میرزا فضل‌الله وزیر نظام برادر ، فضل‌الله وزیر نظام برادر میرزا ، قائم‌مقام برادرزادهء میرزا آقا خان ، قائم‌مقام

خلاصه ماشینی:

"اینک‌ بشرح و چگونگی این واقعه که منجر بپریشانی بسیاری از مردمان تبریز شد می‌پردازیم: کنت دو گبینو5که در سال 1273 قمری وزیر مختار دولت فرانسه در دربار طهران بوده‌ در گزارش شمارهء 22 خود که بتاریخ چهارم آوریل 1857(8 شعبان 1273)و مقارن با روزهای‌ بازگشت میرزا صادق قائم مقام از تبریز،بدولت متبوع خویش فرستاده ضمن شرح اوضاع ایران‌ مربوط بماه رجب آن سال،نوشته است:میرزا صادق قائم مقام برادرزادهء میرزا آقا خان، پیشکار تبریز و مردی متعین و متکبر بود که با ظلم و تعدی ثروت و پول گزافی بدست آورده بود. »2 بنابراین،آنچه مقدمة استنباط میشود این است که قحطی و بلوای تبریز در ماه رجب‌ روی داده و بر اثر آن میرزا صادق قائم‌مقام از پیشکاری آذربایجان برکنار و به تهران احضار شده‌ است و اما اینکه غائلهء قحطی تبریز بتحریک میرزا آقا خان و بدست عمال او صورت گرفته تردید نیست زیرا نادر میرزا هم در کتاب خود بتصریح،آن بلوا را به میرزا آقا خان نسبت میدهد و در شرح این واقعه چنین مینویسد: «سال یکهزار و دویست‌[و هفتاد و سه‌]از هجرت که میرزا صادق نوری از حضرت خلافت‌ بریاست ملک(منظور آذربایجان است)مقرر بود و قایم‌مقام مخاطبه یافته."


You should become a Enter to be able to see articles." class='alert-link'>Membership)