Skip to main content
Article List

همسنجی بازده و ریسک فرصت های جایگزین سرمایه گذاری در ایران

Writer:

Science-Research (وزارت علوم)/ISC (27 page(s) - From 149 to 175)

سرمایه‌گذاری از جمله مباحث اقتصادی ـ مالی است که هم از دیدگاه کلان و هم به صورت خرد حائز اهمیت بسیار است. اگر سرمایه‌گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف نماییم، شناسایی فرصت‌هایی که بتوان از طریق آن‌ها وجوه بیشتری را برای مصرف در آینده به دست آورد اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در این مقاله با اجرای یک مطالعه بر روی داده‌های تاریخی (ماهانه)، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری در سهام، طلا، ارز و سپرده‌گذاری در بانک) مورد بررسی واقع شده و بر پایه معیارهای بده- بستان ریسک و بازده، هر یک از آن‌ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. برآیند این پژوهش نشان می‌دهد که در میان فرصت‌های جایگزین، در دوره مورد بررسی سرمایه‌گذاری در سهام بازده بیشتری را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. ضمن آن‌که ریسک نسبی سهام (به ازاء بازده) نیز در قیاس با فرصت‌های ریسکی سرمایه‌گذاری (طلا و ارز) برای سرمایه‌گذاران دارای مطلوبیت است.


You should become a Enter to be able to see articles.