Skip to main content
Article List

تأثیر نقد یونانی بر نقد عربی

Writer:

Translator:

Automated keywords : شعر ، نقد ، عربی ، شاعر ، حازم ، محاکات ، بیروت ، نقد یونانی بر نقد عربی ، خیال ، روح

خلاصه ماشینی:

"38 این امور تحقق نمی‌پذیرد مگر آنکه شاعر از ده قوه برخوردار(به تصویر صفحه مراجعه شود) باشد که عبارت‌اند از: 1-توان تشبیه چیزی که بیرون زا خوی و قریحه است به چیزیکه در خوی و سرشت جریان دارد واز قریحه بیرون می‌تراود. در موضوع سازگاری وزن با غرض شعر حازم تحقیقجدید و گسترده‌ای در علم عروضی انجام داد که این مقام گنجاییبیان همه آن را ندارد و تنها به بخشی از آن اشاره می‌کنیم،از جمله:حمله به بحر مضارع و بیزاری از آن44و استدلال بر اینکه بیت و شعرو قافیه از مصطلحات شعر عربی است45و نیز بحث از تسلسلموضوعات قصیده در شعر عربی به رغم اینکه بیت واحد و مستقلاست هرچند سخن وی دربارۀ این موضوعات شباهت زیادی بهبحث از امور متافیزیکی دارد،اما نکات جالبی در آن هست،می‌گوید:«بدان که گرچه ابیات شعر به ظاهر از هم جدایند اما پیوند آنها درحکم اتصال دایره‌ای است. این ترفندها اگرمربوط به سخن و موضوع آن باشد محاکات نام دارد که(پایه شعراست)و اگر به گوینده و شنونده(شاعر و توده مردم)مربوط باشدپشتوانه‌ای برای تقویت تأثیر شعر خواهد بود. 55چه بسا،مهم‌ترین امری که ترفندهای شعر دربارۀ حال خود شاعر بیانمی‌کنند این باشد که گمان اینکه شاعر در سخن خود راستگو وصادق است و در باب شنونده نیز چاره‌جویی برای برانگیختن او وایجاد انفعال در وی«به وسیله ستودن او با صفتی که موجب واکنشوی می‌شود. (28)-حازم با این سخن گفته خود را اصلاح کرد:«با نظر به حقیقتشعر فرقی میان خواص و عوام و آنانکه در برابر آن یکسان‌اند وجود ندارد وفرقی میان آنچه پیوند شدیدی با مفاهیم آشنا و آنچه پیوندی با آن نداردنیست»،دلیل او این است که موفقیت محاکات تنها چیزی است که حقیقتشعر را بیان می‌کند."


You should become a Enter to be able to see articles." class='alert-link'>Membership)