Skip to main content
Article List

اشرف الملوک امینی (فخرالدوله)

Writer:

ISC (18 page(s) - From 34 to 51)

Automated keywords : امینی ، شاه ، املاک ، فخر الدوله ، سند ، خانم فخر الدوله ، اشرف الملوک امینی ، تصرف ، آقا میرزا عنایت‌الله خان علی ، رضا شاه

فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه و مادر دکتر علی امینی از زنان مشهور و کاردان تاریخ معاصر ایران است. در درایت و کاردانی او همین بس که وی واسط بین خاندان قاجار و رضاشاه بود و شاه نیز شخصا به او احترام می گذاشت. فخرالدوله زنی کارآفرین بود و نخستین کسی است که در تهران مؤسسه تاکسیرانی را به راه انداخت. در این مقاله که حاوی شرح کوتاهی از زندگی فخرالدوله است، سعی شده با آوردن ده سند، این بانوی مشهور بهتر معرفی شود. .

خلاصه ماشینی:

"22/5/26 [مهر بالای صفحه:] ورود به دفتر دادسرای تهران شمارهء 1334347 تاریخ 22/5/26 سند شمارهء 8 [تاج و شیر و خورشید ایستاده با شمشیر] وزارت دادگستری‌ برگ بازجویی و صورت مجلس <rCO>(به تصویر صفحه مراجعه شود) به تاریخ 19/7/26 در خصوص شکایت آقای هادی توفیقی،به وکالت بیع به واسطه از طرف بانو اشرف امینی(فخر الدوله)، به طرفیت آقای محمد علی تقوی،به خواسته روز تصرف عدوانی یک قطعه زمین به مساحت 477 متر مربع،دارای پلاک شمارهء 6736 بخش 2 تهران،واقع در غرب زمین خود خوانده که در ضلع غربی خیابان بیست متری گرگان می‌باشد،به عرض 21 و به‌ طول 40 متر فیمابین زمین عزیز شایسته و محمود لقا و سید عباس و حسن اسالم و کوچهء شش متری که پس از وصول دادسرای‌ تهران معاینهء محل به عمل آمده و از گواهان باز جویی شده و جمله رسیدگی با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل‌ شده است امضا کنندهء ذیل،به شرح آتی رأی می‌دهد: خوانده،معترف به تصرف زمین مورد بحث می‌باشد و دفاع او،صرفا تکذیب از اظهارات گواهان و اظهار این است که‌ گواهان از مجاورین زمین نیستند و با وی سابقهء اختلاف و غرض دارند و این دفاع،موجه نیست؛زیرا دلیلی بر صحت آن ذکر نشده و چون طبق استشهاد نامه و رونوشت سند مالکیت و گواهی گواهان،بستن تصرف خواهان محرز است و مسلم است که‌ خوانده،در اوایل مرداد سال جاری،مبادرت به تصرف زمین مورد بحث نموده و مجوزی برای اقدام خود ابراز ننموده است، علیهذا تصرف وی عدوانی محسوب شده و رأی به رفع تصرف وی و اعادهء تصرف خواهان صادر می‌شود."


You should become a Enter to be able to see articles.