Skip to main content

54 Title


پژوهش در علوم ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء اول)
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم حرکتی و رفتاری

 • Latest issue :
  تابستان 1400 - شماره 13

مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 5

پژوهش ‌های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 5
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 8
 • Company :
  دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیریت دانش در ورزش

 • Latest issue :
  تابستان 1401، دوره دوم - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال

 • Latest issue :
  بهار 1393 ، دوره دوم - شماره 1
 • Company :
  مجتمع ورزشی شمال مرعش

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 17
 • Company :
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مطالعات روان شناسی ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1401- شماره 42
 • Company :
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 31
 • Company :
  دانشگاه شهید بهشتی

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 58
 • Company :
  وزارت ورزش و جوانان

بیومکانیک ورزشی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 29
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز 1401، دوره هفتم - شماره 3
 • Company :
  مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 26
 • Company :
  دانشگاه بيرجند

علوم زیستی ورزشی

 • Latest issue :
  بهار 1402، دوره پانزدهم - شماره 1
 • Company :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 50
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک

 • Latest issue :
  بهار 1400 ، شماره 6
 • Company :
  کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

تحقیقات در علوم زیستی ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1394و بهار 1395 - شماره19و20
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 20
 • Company :
  دانشگاه گیلان

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 20
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 5

علوم ورزش

 • Latest issue :
  زمستان 1401- شماره 48
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدیریت و توسعه ورزش

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 30
 • Company :
  دانشگاه گیلان

مطالعات بازاریابی ورزشی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 13
 • Company :
  دانشگاه کردستان

المپیک

 • Latest issue :
  زمستان 1393 - شماره 65
 • Company :
  کمیته ملی المپیک

تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

 • Latest issue :
  زمستان 1388 - شماره 8
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پژوهش در رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1392، سال اول- شماره 1
 • Company :
  دانشگاه الزهرا (س)

پژوهش های تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • Latest issue :
  بهار 1401، سال سوم - شماره 11
 • Company :
  موسسه آموزش عالی نگاره

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 5
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

مطالعات مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  بهمن و اسفند 1401- شماره 76
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 51
 • Company :
  جهاد دانشگاهی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 36
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

مدیریت منابع انسانی در ورزش

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 17
 • Company :
  دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 20
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

روان شناسی ورزش

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 26
 • Company :
  دانشگاه شهید بهشتی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 36
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1398، سال هشتم - شماره 10
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

حرکت

 • Latest issue :
  بهار 1388 - شماره 39
 • Company :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

علوم حرکت انسان

 • Latest issue :
  پاییز 1387 - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده تربیت بدنی

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه مازندران

پژوهش در ورزش تربیتی

 • Latest issue :
  زمستان 1401- شماره 29
 • Company :
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ورزش و علوم زیست حرکتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 26
 • Company :
  دانشگاه تربیت معلم سبزوار

فیزیولوژی ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 56
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 39
 • Company :
  انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

رشد آموزش تربیت بدنی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 78
 • Company :
  سازمان آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 43
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1400، دوره سیزدهم - شماره 4
 • Company :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مطالعات طب ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 34
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی