Skip to main content

32 Title


آموزش و ارزشیابی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 55
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

 • Latest issue :
  بهار 1401، دوره یازدهم - شماره 4
 • Company :
  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

اندیشه های نوین تربیتی

 • Latest issue :
  زمستان 1400، دوره هفدهم - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه الزهرا (س)

بصیرت و تربیت اسلامی

 • Latest issue :
  پاییز 1400 - شماره 58
 • Company :
  سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 53
 • Company :
  دانشگاه جامع امام حسین(ع)

پژوهش در نظام های آموزشی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 56
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 102
 • Company :
  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 49
 • Company :
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان «سمت»

پژوهش های آموزش و یادگیری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 32
 • Company :
  دانشگاه شاهد

پژوهش های برنامه درسی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400، دوره یازدهم - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه شیراز با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی

پژوهش های تربيتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 43

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 20
 • Company :
  دانشگاه اصفهان

تربیت اسلامی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 40
 • Company :
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تعلیم و تربیت استثنایی

 • Latest issue :
  خرداد و تیر 1401 - شماره 168
 • Company :
  سازمان آموزش و پرورش استثنایی

تفکر و کودک

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400، سال دوازدهم - شماره 2
 • Company :
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

توانمند سازی کودکان استثنایی

 • Latest issue :
  بهار 1401، دوره سیزدهم - شماره 1

رویکردهای نوین آموزشی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 33
 • Company :
  دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 • Latest issue :
  خرداد و تیر 1401 - شماره 54
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

علوم تربیتی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 114
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 17
 • Company :
  دانشگاه امام صادق(ع)

فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

 • Latest issue :
  تابستان 1401- شماره 59
 • Company :
  دانشگاه جامع امام حسین (ع)

فلسفه تربیت

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 9

کودکان استثنایی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 82
 • Company :
  پژوهشکده کودکان استثنائی

مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 27
 • Company :
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 31
 • Company :
  دانشگاه فرهنگيان

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 37
 • Company :
  سازمان سنجش آموزش کشور

مطالعات برنامه ریزی آموزشی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401- شماره 19
 • Company :
  دانشگاه مازندران

مطالعات فقه تربیتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 37
 • Company :
  جامعة المصطفی العالمیه

ناتوانی های یادگیری

 • Latest issue :
  تابستان 1395 - شماره 19
 • Company :
  دانشگاه محقق اردبیلی

نامه آموزش عالی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 57
 • Company :
  مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نوآوری های آموزشی

 • Latest issue :
  بهار 1401- شماره 81
 • Company :
  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی