Skip to main content
فهرست مقالات

سلماس و دوره مشروطیت

نویسنده:

(46 صفحه - از 224 تا 269)

خلاصه ماشینی:

"این حال بیشتر در زنان‌ و دختران و بچه‌ها پیدا شده بود که مثل بید می‌لرزیدند ولی مردان روحیه خود را از دست نداده‌ در فکر نجات و راحتی اهل و عیال و فرزندان خودشان،که در نهایت اضطراب بودند،افتاده و آنها را به خیال اینکه چندتن از معتبرین و سرشناسان شهر که وابسته دولت تزاری روس بوده و به خودشان هیچ‌گونه نگرانی راه نمی‌دادند،این موقع بهترین ملجاء و مأمن برای پناهندگان‌ محسوب می‌شد که شاید قضیه برعکس شود و عزت الله خان غالب آمده و شهر را تصرف کند، صدمه در آنجاها از طرف او و آدمیانش به هیچ‌کس وارد نخواهد شد!؟این اشخاص عبارت‌ بودند از:(مرحوم آقا مشهدی عباسعلی آقا بابایوف(جزایری)،مرحوم مشهدی حسن آقا مجیداوف،مرحوم کربلایی علی آقا(حسینقلی یوف)که درهای خانه خودشان را در آن موقع‌ همیشه باز گذشته و از قبولی زنها و کودکان خودداری نکردند ولی می‌بینیم که اینها جز خواب‌ وخیال و احتیاط چیز دیگر نبوده،عزت الله خان بدتر از تبریز از برابر مجاهدان شیردل و با شهامت سلماس نیز شکست خورده و گرفتار نفرین و لعنت پیرزنان و کودکان معصوم شده و فرار اختیار کرد."

کلید واژه های ماشینی:

سلماس ، حاج پیش‌نماز آقا ، مشروطیت ، مجاهدان ، خوی ، تبریز ، ماکو ، شهر ، حاج پیش‌نماز آقا سلماسی ، آزادیخواهان

صفحه: از 224 تا 269
224 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

225 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

226 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

227 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

228 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

229 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

230 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

231 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

232 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

233 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

234 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

235 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

236 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

237 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

238 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

239 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

240 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

241 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

242 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

243 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

244 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

245 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

246 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

247 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

248 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

قوی‌تر سـاخته یـقین داشتند با اصول‌ این‌ کـمکها و قـوای امدادی از بیرون،کار آنها یکسره خواهد شد.آن است عین الدوله برای ممانعت از این عمل،چاره را در صد کردن راه تبریز و سلماس و خوی و مرند‌ اندیشیده‌ و رحیم خان قـراچه داغـی را مامور این کار نـمود و در خـود تبریز،صمدخان‌ شجاع‌الدوله و شجاع نظام مرندی و حاج موسی خان هجوانی و سایر سرکردگان مستبد دولت‌ با قوای خودشان در‌ شهر‌ با‌ مجاهدان در مجادله و زدوخورد بودند‌.رحیم‌ خان‌ با عده‌ای کثیر از سواران خـود در صـوفیان رحل اقامت انداخته راه تردد قوای مجاهدان مرند و یکانات و آن حوالی‌ را گرفته‌ و از‌ یغماگری‌ و کشتار و آزار مردم دریغ نداشتند.یک قسمت از‌ این‌ عده را با سایر سرکردگان استبداد که شماره آنها از هزار نفر بیشتر مـی‌بود بـه دهات ارونـق و انزاب که‌ راه‌‌ سلماس‌ و تبریز است،گسیل داشتند.همین نیرو در دهات مشهور(چهروان‌،انگشتوان و امستوان)چهار فـرسخی سلماس تمرکز یافته و اندکی بعد اسمعیل آقا سمتگو هم با دسـته‌ای از آدمـیان خـود‌ از‌ طرف‌(بوغارسق دره‌دره بوغار)به آنها ملحق گردیده و این راه را نیز‌ به‌ روی‌ مجاهدان بستند،لیکن این تـدبیر ‌ ‌و نـقشهء سد راه،از طرف مستبدین و مخالفین هیچ‌گونه تأثیری‌ در‌ عملیات‌ و اقدامات‌ پرحرارت مجاهدان نداشته بلکه بـالعکس بـاعث تـسریع عملیات آنها،در اجرای تصمیمات‌ خودشان‌ کوشا‌ و سعی داشتند:که هرچه زودتر این مانعه را از میان بـرداشته و طسوج و آن اطراف‌ را‌ از‌ چنگال آنها رها و با گشودن آنجا،خودشان را به تبریز نزدیک‌تر و زودتـر به کمک‌ مجاهدان‌ تـبریز بـرسانند.نتیجهء این کار در سایه جدیت و مساعی شبانه‌روزی مرحوم‌ حاج پیش‌نماز‌ آقا‌ سلماسی‌ فراهم و همه‌روزه به آمادگی و تعداد قوای خود افزوده منتظر فرصت‌ بودند.

و اما سعید سلماسی‌ مرحوم‌،رأی و عقیده داشت که از هـمه‌چیز او باید نفوذ ماکوئیها و صحنه هولناک را[که‌]در‌ اطراف‌ خوی‌ به وجود آورده‌اند از بین برده و ریشهء ظلم و فساد آنها، از جا کنده شود.او‌ بسیار‌ مایل بود که به این کار لازمی هرچه قدر اهـمیت داده و زودتـر‌ اقدام‌‌ شود‌.توجه و موفقیت رفقا و همکاران خود را،که با او هم‌فکر و هم‌رای بودند به این موضوع‌‌ اساسی‌ جلب‌ و به همراهی‌شان و یاری ژون ترکها توافق حاصل نمودند که عده‌ای زیادی پدید‌ آورده‌ و بـا دشـمنان آزادی آمادهء جنگ شوند.

اواسط زمستان که اواخر ماه صفر بود(1327 قمری)به‌ بسیج‌ خودشان توسعه داده به اتفاق‌ خلیل‌بیگ و عمر ناجی بیگ و سایر ژون ترکها‌ و ابراهیم‌ بیگ قارص و برادرش آیدین‌پاشا و مـرحوم جـهانگیر میرزا‌ بیدآبادی‌ و آقا‌ میرعیسی سعیدی و سایر مجاهدان و سواران‌شان و بارون‌ صامسون‌ و تاتائوسیان‌ که عده‌زیادی از ارامنه فدایی را در سر خود داشت،تصمیم به حمله‌ و

249 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

250 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

251 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

252 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

253 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

254 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

255 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

256 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

257 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

258 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

259 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

260 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

261 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

262 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

263 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

264 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

265 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

266 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

267 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

268 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12

269 مطالعات تاریخی , بهار 1385 - شماره 12