Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پراکندگی آللهای منطقه تکرار شونده HUMLPL در جمعیت ایران

نویسنده:

(7 صفحه - از 3 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : آلل ، بررسی پراکندگی آللهای منطقه تکرار ، آللها ، DNA سازمان پزشکی قانونی کشور ، LPL ، منطقه کوتاه تکرارشونده ، پراکندگی آللهای منطقه تکرار شونده ، بررسی پراکندگی آللهای منطقه تکرارشونده ، آللهای ، جمعیت ایران

در تحقیق حاضر به منظور یافتن STR (1)مناسب جهت بکارگیری در آزمونهای ابوت و تشخیص هویت و به‌ دنبال مطالعه قبلی،توزیع فراوانی آللها در منطقه کوتاه تکرارشونده دیگری از ژنوم انسانی بنام HUMLPL (2) مورد مطالعه قرار گرفته است.این منطقه دارای واحد تکرارشونده (AAAT)n می‌باشد و آللهایی که تاکنون برای آن‌ شناخته شده بین 105 تا 133 جفت باز طول دارند.از آنجا که در مطالعاتی که تا به امروز بر روی نژادهای مختلف انسانی‌ انجام گرفته،بررسی مناطق STR برای اهداف پزشکی قانونی مناسب ارزیابی شده،لذا در مطالعه حاضر به بررسی‌ فراوانی آللها در منطقه HUMLPL از مناطق STR ژنوم،در جمعیت ایرانی پرداخته‌ایم(3).جمعیت مورد مطالعه متشکل‌ از 177 نفر مراجعین غیر خویشاوند به سازمان پزشکی قانونی کشور می‌باشند که بصورت اتفاقی انتخاب گردیده‌اند. پس از انجام واکنش زنجیره‌ای پلی مراز(3)و تکثیر منطقه موردنظر،آللها بر روی ژل پلی آکریل آمید الکتروفورز و در مقایسه با شاخص نردبانی Allelic Ladder که قبلا توسط همین آزمایشگاه ساخته شده است نامگذاری شدند.(1). در این مطالعه برای منقطه LPL تعداد 7 آلل در جمعیت ایران شناسایی شد که دارای فراوانی در محدوده 0028/0 تا 3559/0 می‌باشند.همچنین آزمون کای‌اسکوئر نمایانگر تبعیت پراکندگی ژنوتیپهای یافت شده در منطقه فوق از قانون‌ هاردی-واینبرگ می‌باشد.هتروزیگوسیتی،قدرت رد کردن (PE) (4)و قدرت تفکیک (DP) (5)سیستم نیز به ترتیب‌ برابر 7313/0،49/0 محاسبه گردیدند.

خلاصه ماشینی:

"دنبال مطالعه قبلی،توزیع فراوانی آللها در منطقه کوتاه تکرارشونده دیگری از ژنوم انسانی بنام HUMLPL (2) این منطقه دارای واحد تکرارشونده (AAAT)n می‌باشد و آللهایی که تاکنون برای آن‌ انجام گرفته،بررسی مناطق STR برای اهداف پزشکی قانونی مناسب ارزیابی شده،لذا در مطالعه حاضر به بررسی‌ فراوانی آللها در منطقه HUMLPL از مناطق STR ژنوم،در جمعیت ایرانی پرداخته‌ایم(3). از 177 نفر مراجعین غیر خویشاوند به سازمان پزشکی قانونی کشور می‌باشند که بصورت اتفاقی انتخاب گردیده‌اند. مقایسه با شاخص نردبانی Allelic Ladder که قبلا توسط همین آزمایشگاه ساخته شده است نامگذاری شدند. در این مطالعه برای منقطه LPL تعداد 7 آلل در جمعیت ایران شناسایی شد که دارای فراوانی در محدوده 0028/0 تا همچنین آزمون کای‌اسکوئر نمایانگر تبعیت پراکندگی ژنوتیپهای یافت شده در منطقه فوق از قانون‌ جدول 1-فراوانی آللها در سیستم HUMLPL فراوانی آللها در سه منطقه کوتاه تکرارشونده ژنوم انسانی در جمعیت ایران/مجله علمی پزشکی قانونی/"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.