Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین ابعاد لگن از روی فاصله بین دو خار خاصره ای قدامی فوقانی

نویسنده:

(5 صفحه - از 29 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : لگن ، خار خاصره‌ای قدامی ، قطر ، ابعاد لگن ، فاصله ، محاسبه ابعاد و اقطار لگن ، دوخار خاصره‌ای قدامی ، بیماران ، زنان ، طالقانی

زمینه: بررسی مشخصات و مختصات لگن، در عمل زنان، زایمان و مامایی از ارزش زیادی برخوردار بوده، در علم پزشکی قانونی و انسان‌شناسی نیز برای تعیین جنسیت و حتی نژاد از آن استفاده می‌گردد. هدف از این مطالعه ارائه راهکاری جهت محاسبه ابعاد و اقطار لگن بر اساس فاصله بین دو خار خاصره قدامی به عنوان یک معیار بالینی می‌باشد. روشها: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی بر روی کلیشه‌های رادیوگرافی 108 نفر از بیماران زن مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان آیت اله طالقانی تهران، در سال 80-79 صورت گرفت. افراد مورد بررسی فاقد بیماری و اختلال دستگاه عضلانی اسکلتی بوده، در محدوده سنی 20 الی 43 سال قرار داشتند. کلیشه‌ها از نمای قدامی خلفی استاندارد گرفته شده، در آن علامات (لندمارکهای) استخوان کاملا مشخص بود. بعدهای اندازه‌گیری شده عبارت بودند از: 1. قطر عرضی تنگه فوقانی 2. قطر مایل تنگه فوقانی 3. قطر بین دو خار ایسکیوم 4. بزرگترین قطر سر فمور 5. فاصله بالاترین نقطه ستیغ‌های ایلیاک راست و چپ 6. زاویه زیر پوبیس 7. ارتفاع سمفیزپوبیس 8. قطر دیسک پوبیس 9.طول ساکروم 10. عرض ساکروم 11. فاصله بین دو خار خاصره‌ای قدامی فوقانی 12. ارتفاع مفصل ساکروایلیاک 13. قطر حقه 14. فاصله بین کنار قدامی حقه تا سمفیزپوبیس 15. قطر بین دو زاویه‌ای. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار ویژگیهای مورد بررسی مشخص شد و روش رگرسیون خطی بر روی آنها انجام گردید. داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و نشان داد که رابطه رگرسیون بین اکثر ویژگیهای مورد بررسی وجود دارد، به این ترتیب که از روی فاصله بین دو خار خاصره‌ای قدامی فوقانی، اکثر ابعاد مورد بررسی را با P<0.05 می‌توان پیش‌بینی نمود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که از روی فاصله بین دو خار خاصره‌ای قدامی فوقانی، می‌توان اطلاعات مفیدی از اقطار دهانه فوقانی و حفره درونی لگن کسب کرد. تحقیقات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می‌شود

خلاصه ماشینی:

"فاصله بین دو خار خاصره‌ای قدامی فوقانی هدف از این مطالعه ارائه راهکاری جهت محاسبه ابعاد و اقطار لگن براساس‌ فاصله بین دو خار خاصره قدامی فوقانی به‌عنوان یک معیار بالینی می‌باشد. فاصله بین دوخار خاصره‌ای قدامی فوقانی 12. رگرسیون بین اکثر ویژگیهای مورد بررسی وجود دارد،به این ترتیب که از روی فاصله بین دوخار نتیجه‌گیری:نتایج نشان داد که از روی فاصله بین دوخار خاصره‌ای قدامی‌فوقانی،می‌توان‌ اندازه‌های اقطار و ابعاد لگن کاربردهای زیادی در علم زنان و در این مطالعه ابعاد لگن اندازه‌گیری شد. مقایسه آماری قرار گرفتند که بین ابعاد مورد نظر اختلاف معنی‌دار آماری‌ ابعاد و اقطار لگن براساس فاصله بین 2 خار خاصره قدامی-فوقانی به‌ برای اندازه‌گیری ابعاد لگن استفاده نمودند. بین خار خاصره‌ای قدامی‌فوقانی،اکثر ابعاد لگن قابل پیش‌بینی‌ ایرانی انجام گردیده‌11،تاکنون چنین بررسی روی ابعاد لگن زنان ایرانی‌ 2-قطر مایل تنگه فوقانی:فاصله بین برآمدگی خاصره‌ای عانه‌ای‌ 11-فاصله بین دوخار خاصره‌ای قدامی فوقانی:اندازه فاصله بین‌ شاخص شماره یازده(فاصله بین دوخار خاصره‌ای قدامی فوقانی)و با محاسبه رابطه بین فاصله دوخار خاصره‌ای قدامی فوقانی و ابعاد روابط رگرسیون بین ابعاد در جدول 1 گزارش شده است. در این تحقیق،ابعاد لگن مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج این تحقیق،حاکی از وجود رابطه معنی‌دار آماری بین فاصله دو جدول 1-میانگین و انحراف معیار ابعاد اندازه‌گیری‌شده در بیماران زن مراجعه‌کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی تهران‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) تعیین معادلات رگرسیونی بین فاصله خارهای خاصره‌ای قدامی‌ کاربرد روش رگرسیون برروی ابعاد لگن زنان باشد. معنی‌دار آماری بین بعدهای لگن که از روی کلیشه‌های رادیوگرافی‌ اختلافات معنی‌دار آماری بین ابعاد لگن در زن و مرد بوده است‌6."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.