Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه درجه تحصیلی و منطقه مسکونی روی شاخص جمجمه جوانان مذکر و مونث 24-20 ساله شهر تهران سال 1381- 1380

نویسنده:

(4 صفحه - از 31 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : شاخص جمجمه ، شاخص جمجمه جوانان مذکر ، جمجمه جوانان مذکر و مونث ، انحراف معیار شاخص جمجمه ، سفالومتری ، مونث ، مذکر ، انحراف معیار شاخص جمجمه جوانان ، پزشکی ، معیار شاخص جمجمه جوانان مذکر

زمینه: سفالومتری یکی از رشته های فعال پزشکی قانونی است. یکی از شاخصهای مهم در علم سفالومتری، شاخص جمجمه می باشد که اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی جمجمه را تشکیل می دهد. طول و عرض جمجمعه مهمترین ابعاد آن بوده، از طریق این ابعاد می توان شاخص جمجمه را به دست آورد. عوامل مختلف از جمله عوامل سنی، نژادی، اقتصادی، اجتماعی، بر روی شاخص جمجمه اثر می گذارد. لذا این تحقیق با هدف تاثیر میزان تحصیل و منطقه سکونت روی شاخص جمجمه انجام یافته است. روشها: تحقیق از نوع توصیفی بوده، به صورت مشاهده و مصاحبه صورت گرفت. افراد به طور تصادفی در مناطق پنجگانه تهران (شمال، جنوب، مرکز، شرق، غرب) انتخاب گردیدند. در این بررسی تعداد 1862 نفر جوان 967) نفر مذکر، 895 نفر مونث) در مقاطع مختلف تحصیلی (زیردیپلم، دیپلم، بالای دیپلم) و 1822 نفر جوان (943 نفر مذکر، 879 نفر مونث) ساکن در مناطق مختلف تهران بدون در نظر گرفتن میزان تحصیلات مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها سالم و فاقد بیماریهای عضلانی ـ اسکلتی بودند. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: میانگین و انحراف معیار شاخص جمجمه، در افراد با تحصیلات زیردیپلم، دیپلم، بالای دیپلم در جنس مذکور به ترتیب 6.4± 81.5 و6.6±81.6 و6.8 ± 82.9 و افراد مونث به ترتیب 5.7±78.9، 6±81، 6.2 ± 82.0 بود. میانگین و انحراف معیار شاخص جمجمه، در افراد ساکن در مناطق شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران در جنس مذکر به ترتیب 6.2±82.7، 5.8±83.1، 6±81.9، 6.8±81.2، 6.1±82.0 و در جنس مونث به ترتیب 6±81.0، 5.8±81.8، 6.1±82.3، 5.9±81.0 و 5.8±83.2 بود. این شاخص در جنس مذکر و مونث با درجات تحصیلی و مناطق مسکونی متفاوت، مورد مقایسه آماری به روش آزمون t قرار گرفتند و P<0.05 معنی دار تلقی گردید. نتیجه گیری: شاخص جمجمه با بالارفتن میزان تحصیل در هر دو جنس بالا می رود. همچنین میانگین شاخص جمجمه در کلیه مقاطع تحصیلی در جنس مذکر بیش از جنس مونث است. همچنین میان مقدار متوسط این شاخص در ساکنین مناطق مختلف تهران، اختلاف آماری معنی داری وجود دارد که این امر با توجه به نقش متغیرهایی همچون وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد، نیازمند بررسیهای بیشتر می باشد.

خلاصه ماشینی:

"روی شاخص جمجمه جوانان مذکر و مونث 24-20 ساله شهر تهران سال 1381-1380 جنس مذکر و مونث با درجات تحصیلی و مناطق مسکونی متفاوت،مورد مقایسه آماری به روش آزمون t میانگین شاخص جمجمه در کلیه مقاطع تحصیلی در جنس مذکر بیش از جنس مونث است. میان مقدار متوسط این شاخص در ساکنین مناطق مختلف تهران،اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد بالا بودن شاخص جمجمه دانشجویان پزشکی نسبت به افراد فقیر است. میانگین و انحراف معیار شاخص جمجمه در جوانان مذکر و مونث که دارای‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1-میانگین و انحراف معیار شاخص جمجمه در جوانان مذکر و مونث 24-20 ساله تهران در ارتباط با میزان تحصیلات سال 81-80 جمجمه جوانان مذکر و مونث برحسب مناطق پنجگانه شهر تهران(شمال، میانگین و انحراف معیار شاخص جمجمه جوانان مذکر و مونث‌ مشخص شده که این شاخص در جنس مذکر بیش از جنس مونث می‌باشد در این تحقیق میانگین و انحراف معیار شاخص جمجمه جوانان‌ قرار گرفت و مشخص گردید که این شاخص بین افراد مناطق شمال و جنس مذکر دارای اختلاف آماریس معنی‌دار است و بین افراد مناطق شرق و جدول 2-میانگین و انحراف معیار شاخص جمجمه در جوانان مذکر و مونث 24-20 ساله تهران در ارتباط با منطقه مسکونی سال 81-80 میانگین شاخص جمجمه در ارتباط با مناطق پنجگانه شهر تهران بررسی‌ تهران،میانگین شاخص جمجمه در جوانان مونث بیش از مذکر است و در شرق تهران میانگین این شاخص در جنس مونث کمی بیش از مذکر است. از این رو تحقیق حاضر،ضمن بررسی شاخص جمجمه جوانان مذکر"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)