Skip to main content
فهرست مقالات

آثار عصبی- رفتاری مواجهه با سیانور در کارگران

نویسنده:

(8 صفحه - از 6 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : سیانور ، کارگران ، سیگاری ، کارگران آلوده غیر سیگاری ، سطح سرمی سیانور ، مواجهه ، آزمون ، آزمون ، سیانور در کارگران ، آلودگی

زمینه: سیانور یک ماده شیمیایی پرمصرف صنعتی، یک آلاینده اصلی زیست محیطی و یک عامل مهم خفگی ناشی از مسمومیت است که مواجهه با آن از راه های استنشاق، بلع و تماس پوستی رخ می دهد. روشها: در این مطالعه 56 کارگر مرد چند کارخانه ناحیه حلوان که در مواجهه با املاح سیانور بودند بررسی شدند. میانگین سنی آنها 9.93 ± 31.81 سال و میانگین مدت زمان تماس با سیانور در آنها 2.5± 12 سال بود. پنجاه و نه مرد که با سیانور تماس نداشتند و میانگین سنی آنها 9.51± 30.33 سال بود به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. ارزیابی گروه مورد بررسی با استفاده از یک پرسشنامه فردی، معاینه پزشکی، آزمون روان سنجی و مطالعات آزمایشگاهی انجام شد. یافته ها: در ارزیابی روان سنجی تغییرات در نتیجه کل آزمونهای عددی آزمون مشابهت، آزمون نماد عددی، آزمون سعی و خطا و آزمون سرعت پسیکوموتور از لحاظ آماری قابل توجه بودند. به علاوه، تغییرات در آزمون شخصیت، گرایش به نوروز و ارتکاب جرم هم از نظر آماری قابل توجه بود. سطح سرمی سیانور در کارگران آلوده ای که سیگاری هم بودند معادل 1÷0.63=0.15 میکروگرم در میلی لیتر در مقایسه با 0.004 ± 0.086 در سیگاری های گروه شاهد بود و اختلاف آنها از نظر آماری مهم و معنی دار بود. از طرف دیگر سطح سرمی سیانور در کارگران آلوده غیر سیگاری 0.9± 0.40 میکروگرم در میلی لیتر در مقایسه با 0.06±0.9 میکروگرم در میلی لیتر درغیر سیگاریهای گروه شاهد بود. این اختلاف هم از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه کارگرانی که احتمال آلودگی با سیانور دارند باید لباس محافظ بپوشند و اقدام های حفاظتی برای کاهش مواجهه مستقیم با سیانور را انجام دهند

خلاصه ماشینی:

"روشها:در ایم مطالعه 56 کارگر مرد چند کارخانه ناحیه حلوان که در مواجهه با املاح سیانور بودند بررسی شدند. میانگین سنی آنها 93/9_+81/31 سال و میامگین مدت زمان تماس با سیانور در آنها 5/2_+12 سال بود. تماس نداشتند و میانگین سنی آنها 51/9_+33/30 سال بود به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. سطح سرمی سیانور در کارگران آلوده‌ای کهسیگاری هم بودند معادل 15/0-63/0\1 میکروگرم در میلی‌لیتر در مقایسه با 004/0 _+086/0 در سیگاریهای گروه شاهد بود و اختلاف آنها از نظر آماری مهم و معنی‌دار بود. این اختلاف هم از نظر آماری معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری:براساس نتایج این مطالعه کارگرانی که احتمال آلودگی با سیانور دارند باید لباس محافظ بپوشند و اقدامهای حفاظتی‌ هدف این مطالعه بررسی آثار احتمالی تماس با سیانور نکته قابل ذکر آنکه هر دو گروه به دسته‌های فرعی سیگاری جدول شماره 1-مختصات توصیفی متغیرهای سن،سطح تحصیلات و مدت مواجهه با سیانور در نمونه‌های مورد مطالعه سطح سرمی سیانور برای هر دو گروه زیر گروهها اندازه‌ نمودار شماره 1-میانگین نمره آزمون شناختی در نمونه‌های مورد مطالعه نمودار شماره 2-میانگین نمره آزمون شخصیت در نمونه‌های مورد مطالعه جدول شماره 3-مختصات توصیفی سطح سیانید در سرم نمونه‌های غیر سیگاری مورد مطالعه نمودار شماره 3-سطح سیانید در سرم نمونه‌های غیر سیگاری مورد مطالعه سیانور در خون دو گروه با 001/0> Pvalue معنی‌دار بود نمودار شماره 4-سطح سیانید در سرم نمونه‌های سیگاری مورد مطالعه سرویس بیمه درمانی در منطقه حلوان،بیش از 20 نفر به عنوان‌ سیانور خونی در زیر گروه سیگاریهای شاهد بود و تفاوت آنها از صورت دوره‌ای بهترین شاخص برای آلودگی با سیانور است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.